NGIs varslingstjeneste

Snøskred utgjør en fare for mange veier, jernbaner, boliger og arbeidsplasser i Norge. Enkelte veistrekninger, bygg- og anleggsplasser er spesielt utsatt. Derfor utfører NGI overvåking og daglig snøskredvarsling på oppdrag for myndigheter eller firma som har sikkerhetsansvar.

I utgangspunktet skal det ikke foregå arbeid og opphold i skredutsatt terreng. Men i mange tilfeller er man nødt til å drive virksomhet på slike steder også vinterstid. Risikoen for skade på materielle verdier og mennesker øker med antall timer man er eksponert for skredfaren. Skredfaren varierer fra dag til dag og ofte forekommer det mange dager i strekk med lav sannsynlighet for at et skred skal treffe et anlegg eller vei. Ved hjelp av et daglig varslingssystem for snøskred kan risikoen håndteres slik at opphold og aktivitet i skredutsatte områder tillates kun på dager med akseptabelt skredfarenivå og begrenses eller stoppes helt på dager med økt skredfare eller økt sannsynlighet for at skred skal nå fram til området.

NGI Snoeskredvarsling2

 

NGIs varslingstjeneste hjelper offentlige og private kunder med å håndtere risikoen på lokalt nivå. Varslingsoppdragene følger situasjonen daglig og dekker avgrensede områder i hele landet.

NGI har lang erfaring med snøskredvarsling. Ulike former for varsling har foregått siden 1973. Økende krav til sikkerhet har i de senere årene ført til en tett og daglig oppfølgning av varslingsområdene og mer detaljerte varsler.

Alle snøskredvarslene er basert på tilgjengelige vær- og snøobservasjoner samt værprognoser for de neste to døgn. Vurderingene blir utført i henhold til den europeiske fareskalaen for snøskred. To skredeksperter fra NGI er på vakt samtidig, og varslene diskuteres i detalj mellom disse to før de ferdige tekstene sendes til oppdragsgiver via SMS og e-post. 

 

varsel eksempel2019

Eksempel på skredfarevarsel

 

Varslene er tilpasset behovene i det enkelte varslingsområdet og kan brukes som innspill til beredskaps- og tiltaksplaner.

Se beskrivelsen av et NGI varsel her

Slik blir et snøskredvarsel utarbeidet hos NGI 

De daglige snøskredvarslene som utarbeides for NGIs oppdragsgivere konsentrerer seg om skred som kan utgjøre en fare for virksomheten i de aktuelle varslingsområdene. Varslene angir både en skredfaregrad og en sannsynlighet for at objektet det varsles for skal treffes av skred i løpet av de neste 24 t. Varslene kan avvike fra varslene på varsom.no som er tilpasset friluftsliv og som brukes som et hjelpemiddel for turplanlegging.

I områdene som mottar daglig varsling blir snøskredfaren vurdert hver morgen. Varslene sendes ut uansett faregrad. Dersom faregraden kommer opp i 4 - stor - eller 5 - meget stor - utarbeider NGIs snøskredeksperter også varsler på ettermiddagen. Områdene har egne værstasjoner som leverer oppdaterte værobservasjoner en gang i timen. Lokale daglige observasjoner og befaringer flere ganger per vinter støtter opp under varslingen.

Snøskredvarslene fra NGI danner grunnlaget for vurderingene som oppdragsgiverne må gjøre for å ivareta sikkerheten i sine områder. NGI vurderer kun skredfaren og sannsynligheten for at objektet vil treffes. Ansvar for eventuell stenging, evakuering eller andre tiltak ligger fortsatt hos oppdragsgiveren.

NGI har siden oppstart vært et aktiv medlem av arbeidsgruppen "European Avalanche Warning Services". Varslingen som NGI utfører holder seg til anbefalingene og standardene som EAWS utarbeider.

EAWS Logo 1c black