Søk

Jordskjelv og vibrasjoner

Jordskjelv

Gjennom kunnskap om jordmodellering og løsmassers respons på rystelser og dynamisk belastning gjør vi analyser og beregninger for jordskjelv og vibrasjoner, og ser på effekten av avbøtende tiltak. Aktuelle problemstillinger er hvordan bygninger, bruer, jernbaner, offshorekonstruksjoner og skråninger påvirkes av vibrasjons- og jordskjelvbelastning.

NGI tilbyr følgende tjenester relatert til jordskjelv og vibrasjoner

 • avanserte numeriske beregninger av vibrasjoner og bølgeutbredelse i jord og berg
 • modellering av løsmassers respons på jordskjelvbølger
 • instrumentering, måling og analyse av vibrasjoner i jord, berg og konstruksjoner
 • samvirke mellom jord og konstruksjon
 • naturkatastrofer forårsaket av jordskjelv
 • probabilistisk seismic hazard analyse (PSHA)

NGI har et bredt sammensatt fagmiljø med kompetanse innen geomaterialers oppførsel, akustikk, anvendt matematikk og signalprosessering. Dette gir et unikt utgangspunkt for å løse praktiske problemer og drive forskning og utvikling knyttet til effekten av jordskjelv og vibrasjoner.

Et økende antall laboratorier og produksjonsanlegg er ekstremt følsomme for vibrasjoner, og krever spesiell årvåkenhet ved dimensjonering av fundamentene. For offshoreplattformer, vindmøller og andre faste konstruksjoner, fører bølger og vind til vibrasjoner som går ut over konstruksjoners sikkerhet og levetid.

Dagens nybygg og konstruksjoner skal dimensjoneres til å tåle belastning fra eventuelle jordskjelv, og vi må følge jordskjelvreglene i Eurocode 8. De mest aktuelle temaer innen jordskjelv i Norge er skråningsstabilitet, jordskjelveffekter på peler, og syklisk respons av kvikkleire.

Vibrasjon i bakken

Illustrasjon av vibrasjon fra jernbane

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI knyttet til jordskjelv og vibrasjoner er:

 • oppførsel av forskjellige jordarter, stabilitet av skråninger under jordskjelvbelastning
 • respons av offshore rørledninger, peler og skråpeler under jordskjelvbelastning
 • modellering av dynamisk respons på vibrasjoner for vindturbiner og offshore plattformer
 • lydinduserte vibrasjoner i bygninger, bakkens innflytelse på utbredelse av lavfrekvent lyd og vibrasjoner
 • virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsing av skred i kvikkleire, oppførsel av kvikkleire under jordskjelv
 • dimensjonering av fundamenter for vibrasjonsømfintlige fasiliteter
 • lavfrekvente vibrasjoner og strukturstøy fra jernbane, dynamikk på høyhastighetsbaner

NGI er involvert i standardisering innen vibrasjoner og jordskjelv, og er medlem av Norsk standards jordskjelv- og vibrasjonskomiteer. Vi har ledet utarbeidelsen av de norske standardene for vibrasjoner fra transport og virkning på mennesker, NS8176 og standardene for vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet, NS8141.

Prosjekteksempel

Portrettbilde avMaarten Vanneste

Maarten Vanneste

Avdelingsleder Geofarer og dynamikk maarten.vanneste@ngi.no
+47 472 70 861
Portrettbilde avJörgen Johansson

Jörgen Johansson

Seniorspesialist Geofarer og dynamikk jorgen.johansson@ngi.no
+47 912 49 616