Søk

Byggegroper og fundamentering

Skjæring for utgravd tunnell med spunt og innvendig avstivning. InterCity Venjar-Langset.  ( Bane NOR)

All bygge- og anleggsvirksomhet krever forsvarlig planlegging av grunnarbeider med utgravinger, fyllinger og skjæringer, samt kvalifisert utforming og prosjektering av fundamenter. Mangelfull prosjektering kan føre til skader på nabobygg, brudd på vann- og avløpsledninger, store deformasjoner og skjevsetninger, eller i verste fall grunnbrudd og kollaps.

I bygge- og anleggsprosjekter er det ofte store kostnader knyttet til grunnarbeidene. God oversikt over stedlig topografi, geologi, menneskelig påvirkning, grunnforhold og grunnvannsforhold er avgjørende viktig for å velge rett metode for fundamentering, og sikker utgraving eller oppfylling til fundamentnivå.

Klassiske geotekniske problemstillinger

NGI har forsket på og jobbet med disse problemstillingene i alle år:

  • kan fundamentet plasseres direkte på grunnen eller må det settes på peler til berg?
  • trenger vi å stabilisere grunnen?
  • hvor mye vil fundamentet sette seg i grunnen over tid?
  • er det plass og stabilitet nok til å grave ut massene fritt eller må jorda støttes opp med spuntvegger?
  • kan byggearbeidene påføre skader på omgivelsene?

Slike vurderinger baseres på grunnleggende kunnskap om oppførsel av jord og konstruksjon, og praktisk gjennomføring av grunnarbeidene. Rådgivningen spenner fra tidlig konseptvurdering til produksjon av arbeidsunderlag for entreprenør og oppfølging under bygging. Gjennom rådgivningen får vi god innsikt i behov for ny forskning som vil komme samfunnet til gode.

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig geoteknisk prosjekterende (RIG) og ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 i henhold til Plan- og bygningsloven.

NGI bidrar med forskning og utvikling, samt prosjektering og oppfølging av grunnarbeider. Sentrale oppgaver knyttet til geoteknisk prosjektering er valg av jordparametere, sikring av byggegroper, samt valg av riktige fundamenteringsløsninger i løsmasser (grus, sand, leire) og frossen jord, inkludert utforming og dimensjonering.

NGI utvikler og disponerer avanserte regneprogrammer for å analysere samvirke mellom jord og konstruksjon. Slike analyser bidrar til å optimalisere konstruksjonen, redusere kostnadene og sikre gjennomførbarhet.

Portrettbilde avEinar John Lande

Einar John Lande

Senioringeniør Landfundamentering einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397
Portrettbilde avTone Ratcliffe Smaavik

Tone Ratcliffe Smaavik

Avdelingsleder Landfundamentering tone.smaavik@ngi.no
+47 952 49 818
Portrettbilde avVidar Gjeldsvik

Vidar Gjeldsvik

Seniorspesialist Geoteknikk og naturfare vidar.gjelsvik@ngi.no
+47 932 80 361
Portrettbilde avGøril Aasen Slinde

Gøril Aasen Slinde

Avdelingsleder Bærekraftige geoløsninger goril.aasen.slinde@ngi.no
+47 416 98 983