Søk

Klimaendring og klimatilpasning

Flom i Kvam

Hyppighet, utbredelse og konsekvens av de fleste naturfarer vil høyst sannsynlig endres med forventede klimaendringer. Klimaforandringer innebærer store usikkerheter med hensyn til forventet nedbør, temperaturer, permafrost, flom, erosjon, skred, stormflo og havnivå – både lokalt og globalt.

NGI har kompetanse på vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning for aktuelle naturfarer, i tillegg til vurdering av samfunnsrelatert risiko og sårbarhet.

Tjenester innen klimatilpasning

  • kartlegging av fare og risiko
  • vurdering av klimatilpasningstiltak
  • risiko og sårbarhetsvurderinger (ROS)
  • kunnskap- og kompetansehevning

Kommunene, fylkeskommunene og staten har alle et ansvar for at samfunnet forberedes på - og tilpasses til klimaendringene, og de må jobbe sammen for at samfunnet er rustet til å møte klimaendringene. Å begrense klimarelatert risiko er sentralt i dette arbeidet, samt å dra nytte av eventuelle fordeler klimaendringene fører med seg.

NGI innehar internasjonal anerkjent ekspertise for å vurdere fare for naturskader og tilhørende risiko. Kombinasjonen forskning og rådgivning gir oss et unikt utgangspunkt for å rådgi næringsliv, myndigheter, grunneiere og andre som blir påvirket av klimaendringer. Vi kan tilby tjenester som dekker en rekke naturfarer, og slik sett skreddersy etter lokale forhold og behov.

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI knyttet til klimaendringer og klimatilpasning dekker: 

  • effekten av klimaendringer på ulike naturfarer
  • naturbaserte løsninger for klimaendringer
Portrettbilde avErlend Moster Knudsen

Erlend Moster Knudsen

Avdelingsleder Klimatilpasning og hydrodynamikk erlend.moster.knudsen@ngi.no
+47 400 48 664
Portrettbilde avAmy M P Oen

Amy M P Oen

Teknisk ekspert Klimatilpasning og hydrodynamikk amy.oen@ngi.no
+47 997 97 685