Søk

Forurenset grunn

Forurenset grunn utgjør en risiko for skade på vår helse og det ytre miljø, og fordyrer bygge- og anleggsprosjekter der forurensede masser må håndteres. NGI har omfattende erfaring med kartlegging og vurdering av forurenset grunn.

Grunnen kan være forurenset av både menneskeskapte miljøgifter eller naturlig forekommende grunnstoffer. Det er knyttet strenge krav til undersøkelse, karakterisering og disponering av forurenset grunn.

Er eiendommen din forurenset?

Dette er et viktig spørsmål, enten du som tiltakshaver skal planlegge et stort prosjekt der store volum gravemasser / sprengstein må håndteres, eller du som investor skal vurdere et kjøpsobjekt, eller du som privatperson finner avfall ved graving i hagen din.

Man må forholde deg til et mylder av lover, forskrifter og veiledere innenfor fagfeltet, og ofte må omfattende vurderinger ligge til grunn for at spaden kan stikkes i jorda og prosjektet kan starte. Samtidig sørger regelverket for at ikke forurensing havner på avveie og at helse og miljø beskyttes.

I tilknytning til industriområder og urbane strøk vil det som regel være forurensning i grunnen, men også utenfor byene finnes det grunn som er forurenset fra historisk aktivitet, ofte relatert til fyllmasser. Bergarter kan også være en kilde til forurensning, både ved spredning av tungmetaller til miljøet eller radongass som utgjør en helserisiko i bygg.

NGI undersøker og vurderer prosjekter, og lærer opp bransjen

NGI har omfattende erfaring med kartlegging og vurdering av forurenset grunn samt prosjektering og gjennomføring av tiltak ved noen av de største industriområdene i Norge. Kartlegging og overvåking av forurenset grunn og vann gjøres ved tradisjonell prøvetaking av jord og vann, men også ved bruk av egenutviklede metoder for avansert instrumentering og on-line overvåking.

Tiltakene kan være enkle med oppgraving og håndtering av masser der massene uansett må fjernes fra tomta, eller mer avanserte tiltak på stedet med for eksempel nedbryting av forurensning i masser eller tilsetting av geosorbenter for å fange forurensning.

Nytt verktøy for risikovurdering

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NGI utviklet nytt verktøy for risikovurdering av forurenset grunn, både for human helse og spredning. Verktøyet skal hjelpe med å gi svar på om forurensningen kan ligge, gjenbrukes på området eller må sluttdisponeres på godkjent mottak. 

NGI holder også, på oppdrag fra Miljødirektoratet, kurs for bransjen i prøvetaking av jord, vann og sediment samt bruk av risikoverktøy for human helse og spredning. 

Prosjekteksempel

Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169
Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljøkjemi Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252