Søk

Deponier, avfall og gruver

Forurensede masser, industriavfall og andre miljøskadelige stoffer som ikke kan gjenbrukes, karakteriseres som avfall, som skal håndteres i henhold til Avfallsforskriften. Mye av både organisk og farlig avfall gjenvinnes, men fremover vil det også være betydelige mengder avfall som må deponeres.

Deponering av avfall krever en god forståelse av mengden og type miljøgifter i avfallet og hvilke spredningsprosesser som foreligger. Slik forståelse er også viktig for å etablere bærekraftige løsninger både for eventuell nyttiggjøring av avfall og for sikringstiltak i forbindelse med nye og gamle deponier.

NGI har bred erfaring med både avfallskarakterisering og vurderinger og design knyttet til alle deponikategorier. Til grunn for prosjekteringen ligger det avanserte risikovurderinger og laboratorieanalyser samt geokjemiske og hydrogeologiske modeller, som NGI har utviklet.

NGI er også involvert i flere forskningsprosjekt som omhandler nyttiggjøring av avfall til konstruksjoner som topptetting deponier, utfyllinger, veg og barrierer.

Gruver 

Avrenning fra gamle kisholdige gruver og avgangsmasser fra gruvevirksomhet kan gi problemer i form av vann med lav pH og høyt innhold av metaller, som blant annet kan være skadelig for biota i nærliggende elver. 

Portrettbilde avGudny Okkenhaug

Gudny Okkenhaug

Teknisk ekspert Miljøgeoteknikk gudny.okkenhaug@ngi.no
+47 950 14 159