Søk

Tailings-dammer fra gruvedrift

Gruvevirksomhet i stor skala genererer store mengder restmateriale. Dette plasseres i enorme deponier kalt avgangsdammer (tailings dam). Restmaterialet av knust stein og bergmasser blandes med vann for transport til deponistedet. Man får dermed ofte en utfordring med avrenning fra slike tailings-dammer, som kan inneholde forurensning fra de knuste steinmassen.

Med årene kan slike demninger få enorme dimensjoner i høyde og areal. Dette kan føre til store setninger (deformasjoner) og lokale ras og utglidninger, og i verste fall katastrofale skred med store ødeleggelser og potensiell forurensning fra sigevannet fra avgangsmaterialet.

Tjenester ifm. tailings-dammer

  • analyse og beregning av damstrukturen og tilstøtende grunn for å vurdere stabiliteten faren for utglidning
  • instrumentert overvåking av deformasjoner og poretrykk i dammen og tilliggende grunn
  • vurdering og prosjektering av stabiliserende tiltak for å sikre mot utglidning
  • vurdering av miljørisiko og kontroll med avrenningsvann
  • risiko- og sårbarhetsanalyse
Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767
Portrettbilde avAna Page

Ana Page

Avdelingsleder Analyse og modellering ana.page@ngi.no
+47 406 98 328
Portrettbilde avGudny Okkenhaug

Gudny Okkenhaug

Teknisk ekspert Miljøgeoteknikk gudny.okkenhaug@ngi.no
+47 950 14 159