Søk

Anleggsgeoteknikk

Gjennomføring av grunnarbeid krever kunnskap og planlegging, slik at arbeidet kan utføres sikkert og effektivt. En god anleggsteknisk faseplan med tilhørende geoteknisk prosjektering sikrer framdrift og økonomi i de innledende fasene i store bygge- og anleggsprosjekter.

NGIs spisskompetanse

  • prosjektering av byggegropsikring og robuste midlertidige tiltak for gjennomføring av anleggsfasen
  • instrumentering og overvåkning av deformasjoner, poretrykk og laster som sikrer rask respons, god dokumentasjon og mulighet til å til å etterregne og forbedre prosjekteringsgrunnlaget
  • innsikt i utførelse og krav til utstyr, materialer og plassbehov

Store bygge- og infrastrukturprosjekter har ofte mange midlertidige faser som også må prosjekteres og løses geoteknisk, slik at de kan utføres trygt, effektivt og økonomisk på liten plass. Faseplaner knyttet til midlertidig omlegging av trafikk eller tilpasset utlasting og utkjøring av masse fra dype og trange byggegroper, kan kreve omfattende geoteknisk planlegging og prosjektering og kan være kostbare i utførelse. 

Kalksement-peler for å stabilisere traubunn eller anleggsveier, eller lette masser som skumplast i midlertidige fyllinger for å ta høydeforskjeller på svak grunn er eksempler på midlertidige tiltak som kan øke produksjonen på byggeplassen i tidlig fase.

Utlegging av fyllinger eller tildekking av deponier og forurenset grunn krever oppfølging og kontroll av masser, lagtykkelser og komprimering. Dette gjelder både arbeider på land og undervannsarbeider. NGI har lang erfaring i å utarbeide teknisk beskrivelse, utarbeide kontrollplaner og følge opp geotekniske anleggsarbeider som spunting, peling, setting av stag, komprimering, utgraving og sortering av forurenset grunn i kompliserte faser i anleggsarbeidet og sikre at arbeidene dokumenteres i tråd med kontrakten.

Ved utfylling i sjø kan omgivelsene beskyttes med siltgardin og overvåkning av turbiditet. Store byggegroper kan ha en drenerende effekt på naboområdene, noe som igjen forårsaker setninger. For å motvirke dette kan det installeres poretrykksmålere og infiltrasjonsbrønner, og målingene kan utføres og følges online. Dette gir mulighet til rask respons for avbøtende tiltak, noe som er svært betryggende for naboer til byggegropen.

Forskning og utvikling

  • NGI har sammen med en arbeidsgruppe bestående av en lang rekke entreprenører, rådgivere og byggherrer utført omfattende forskning på anleggsgeotekniske problemstillinger som drenasje og setninger rundt byggegrop samt skånsomme boremetoder for stag og peler i prosjektet BegrensSkade
  • forskningsinnsats rettes også mot instrumentering og prøvebelastning av peler, staglastmålere og deformasjoner på spunt, dynamiske peleanalyser (PDA), poretrykksoppbygging ved pele- og fyllingsarbeider samt modellering av spredning av forurensing langs grøftetraseer og andre typer tilførte lag av åpne masser i grunnen
Portrettbilde avMagnus Rømoen

Magnus Rømoen

BIM strateg Miljøgeoteknikk magnus.romoen@ngi.no
+47 976 56 940
Portrettbilde avEinar John Lande

Einar John Lande

Senioringeniør Landfundamentering einar.john.lande@ngi.no
+47 456 19 397