Søk

Geotekniske grunnundersøkelser

NGI disponerer et stort antall moderne mobile grunnboringsrigger for boring, in situ-testing og prøvetaking av bakkens materialer. Prøvetaking er viktig del av undersøkelse av grunnforholdene. Opptatte jordprøver gir direkte informasjon om hva grunnen består av og vi kan utføre videre undersøkelser av styrke- og deformasjonsegenskaper.

Siden opprettelsen i 1953 har NGI hatt fokus på utvikling av utstyr og metoder som på best mulig måte kan undersøke og beskrive grunnforholdene. 

Tynnveggede stempelprøvetakere for opptak av uforstyrrede prøver i bløt leire er et eksempel på NGI-utviklet feltutstyr ( NGI)

Typisk prøvetaking for geotekniske formål er stempel- og blokkprøvetaking. Stempelprøvetakere presses ned i bunnen av borhull og ved å påføre vakum på toppen av prøvesylinderen vil jordprøven inne i sylinderen etter nedpressing følge med når sylingeren trekkes opp.

Geoteknikere ønsker at jordprøvene forstyrres i minst mulig grad i forbindelse med prøvetakingen. Derfor ønsker man å så store dimensjoner som mulig. Blokkprøvetaking er et resultat av dette, hvor jordprøvene har en diameter på 25 cm.

Vi utfører også miljøteknisk prøvetaking med naverboring (Auger drilling) og sjakting.

Prøvetaking i felt - blokkpøver (midten) og jordprøver fra Sonic drilling ( NGI)

Utvikling og bruk av sonderingsmetoder, som vingebor, dreietrykk-, trykk- og total-sondering supplerer tradisjonell boring og prøvetaking. Dette benevnes ofte som in-situ testing. 

Undersøkelse av lagdeling og styrke av løsmasser kan gjøres ved å presse sonderingsstenger ned i bakken og måle penetrasjonsmotstand og poretrykket i vannmettet jord. Data fra in-situ testing kan oversendes elektronisk direkte fra felt til saksbehandlere på NGI, og sammenholdes med resultater fra geofysiske undersøkelser og laboraorietesting på opptatte jordprøver.

Stor utstyrspark

Vi disponerer mange og varierte mobile rigger for boring, sondering og prøvetaking, og har base for feltutstyr både i Trondheim og i Oslo, og utfører oppdrag rundt om i hele landet.

Eksempel på feltutstyr - øverst fra venstre: Mini-rigg og Sonic drill-rig, med inspeksjon av opptatte prøver. Nederst: feltcontainer for transport av moderne borerigg, og borerigg klar til bruk.

Spisskompetanse

  • vurdere omfanget og typen av grunnundersøkelser som er påkrevet for å bestemme geotekniske dimensjoneringsparametere for det som skal bygges, utføres eller vurderes
  • tolkning av in situ sonderinger og resultat av laboratorieforsøk på opptatte jordprøver

NGI deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder og retningslinjer for grunnundersøkelser og laboratorietesting, basert på ny kunnskap fra oppdrag og forskning utført på NGI.

Forskning, utvikling og modellforsøk

Forskningsinnsatsen innen grunnundersøkelser på land rettes for øyeblikket mot følgende områder:

  • videreutvikling av in situ-metoder
  • forbedring av prøvekvalitet i forbindelse med prøvetaking
  • korrelasjon mellom in-situ målinger og løsmasseparametre fra lab-testing
Portrettbilde avSilje Grimstad

Silje Grimstad

Avdelingsleder Feltundersøkelser silje.grimstad@ngi.no
+47 464 15 571