Søk

Grunnvann og hydrogeologi

Grunnvann og hydrogeologi omhandler forholdene mellom geologiske materialer og prosesser med vann. Kompetansen er viktig i forbindelse med all bygge- og anleggsvirksomhet, som for eksempel vegskjæringer, tunneler, gruver, deponier og utgravninger for større bygg. Ved flom og naturfare er hydrogeologisk kompetanse viktig for vurdering av stabilitet.

Ha kontroll på grunnvannet

Grunnvann representerer en viktig parameter i geoteknisk og byggeteknisk sammenheng. Grunnvannstanden har stor innflytelse på materialoppførsel (drenert - udrenert), og endringer i grunnvannstanden kan gi setninger og skade på bygningers fundamenteringsløsninger og på infrastruktur. Et eventuelt artesisk trykk, eller poreovertrykk i grunnen, vil selvfølgelig ha stor innvirkning på materialoppførsel og stabilitet.

Grunnvann er en viktig ressurs, selv om det i de fleste større norske vannverkene benyttes overflatevann som råvannskilde. I samferdselsprosjekter kan terrengskjæringer påvirke grunnvannsstanden på en slik måte at det medfører endringer i vegetasjon og mengde og kvalitet av drikkevann i private grunnvannsbrønner i nærliggende områder.

Menneskelig aktivitet kan også medføre transport av forurensning til grunnvann, og dermed potensielt gi en økt spredning som følge av transport med grunnvannsbevegelsen. Kunnskap om ulike stoffers kjemiske egenskaper i kombinasjon med hydrogeologisk kompetanse er avgjørende for å kunne gi en realistisk vurdering av risiko knyttet til dette.

I mange av NGIs prosjekter er hydrogeologi et av flere faglige aspekter som skal vurderes, mens det enkelte ganger er hovedfokus.

Spisskomptanse

  • infiltrasjonsbrønner og online overvåkning
  • hydrogeologiske feltmetoder og grunnvannskartlegging
  • grunnvannsstrømning og forurensningstransport
  • håndtering av grunnvannstand ifm. grunnarbeider og byggeprosjekter

Forskning og utvikling

  • grunnvannsovervåkning og modellering ved Gardermoen med fokus på spredning av PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer)
  • hydrogeologiske problemstillinger knyttet til drenasje og setninger rundt byggegrop (se prosjektet BegrensSkade)
  • ny modell for spredning av forurensning i marine avsetninger i urbane områder og industriarealer
Portrettbilde avArne Pettersen

Arne Pettersen

Avdelingsleder Miljøkjemi Arne.Pettersen@ngi.no
+47 909 25 252
Portrettbilde avMari Vestland

Mari Vestland

Avdelingsleder Miljø og ingeniørgeologi mari.vestland@ngi.no
+47 971 99 169