Søk

Flom og overvann

Flom

Flom og utfordringer knyttet til overvann truer menneskeliv og verdier verden over, og opptrer ofte plutselig og uventet. Med et stadig villere og våtere klima forårsaket av klimaendringer, vil flom og overvann, samt relaterte utfordringer som skred og erosjon, bli enda større i fremtiden.

Tjenester relatert til flom og overvann

 • identifisering av potensielt utsatte vassdrag
 • flomsonekartlegging
 • flomberegninger
 • dimensjonering av kulvert-/rørløsninger og sikringstiltak
 • erosjonssikring (både konvensjonelle og naturbaserte løsninger)
 • instrumentering og overvåkning; varslingssystemer
 • analyse av regionale og lokale effekter av klimaendringer, og da særlig hvordan naturfarer og tilhørende risiko vil endres i fremtiden
 • tverrfaglig forskning knyttet til effekten vann har på faren for skred og andre typer naturfarer
 • konsekvensutredning av hvilke effekter klimaendringer har på overvannshåndtering og vassdrag
 • numerisk modellering av flom og massetransport
 • sikringstiltak mot flom

NGI besitter nødvendig kompetanse for en tverrfaglig tilnærming til flom og overvann inkludert medfølgende konsekvenser.

Forskning og utvikling

Forskningsinnsatsen på NGI knyttet til flom og overvann dekker:

 • effekten av klimaendringer
 • massetransport
 • erosjon knyttet til flommer
 • medfølgende konsekvenser av flom og overvann
Portrettbilde avCarl Bonnevie Harbitz

Carl Bonnevie Harbitz

Teknisk ekspert Klimatilpasning og hydrodynamikk carl.bonnevie.harbitz@ngi.no
+47 922 39 636