Søk

Om NGI

NGI – Norges Geotekniske Institutt - er et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag. NGI ble formelt opprettet som et forskningsinstitutt 1. januar 1953.

Publisert 28.01.2023

Da NGI ble opprettet var det først underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). I 1985 ble NGI omgjort til en selvstendig næringsdrivende stiftelse.

Forskning og rådgivning hånd i hånd

NGI kombinerer geokunnskap og teknologi for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger innen infrastruktur på land og til havs, innen miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer som jord- og snøskred. Forskningen vår leverer kunnskap som bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet.

Hos oss går forskning og rådgivning hånd i hånd og vi ønsker å være en brobygger mellom akademia, næringsliv og det offentlige.

Vi har kontorer i Norge, Houston og Perth, som til sammen utgjør en åpen og delende organisasjon som brenner for å utvikle fagene våre.

Forankret i forskning

NGIs forskning skal være relevant for næringslivet og det offentlige, slik at resultatene våre blir brukt av markedet og kommer samfunnet til gode. Forskningen skal være av høy kvalitet og vi kvalitetssikrer den ved å publisere i internasjonale tidsskrifter.

Samfunnsoppgaven vår er å utvikle geofagene og fremskaffe kunnskapsgrunnlaget for å bygge, bo og ferdes på sikker grunn. Dette løser vi ved å la forskning og rådgivning gå “hånd i hånd” og være brobygger mellom akademia, næringsliv og det offentlige.

NGI Norge er en del av ordningen med statlig grunnfinansiering via Forskningsrådet. Vi bruker grunnfinansieringen til bygging av langsiktig kunnskap og kompetanse relevant for framtiden. I tillegg er NGI aktiv bidragsyter innen EUs forskningsprogrammer, og samarbeider nært med industri og næringsliv i Norge og internasjonalt innen forskning og utvikling.

Internasjonal aktør

Kunnskap, forskning og innovasjon forholder seg ikke til landegrenser. Gode løsninger krever internasjonal kompetanse og samarbeid. NGI har derfor alltid hatt og skal ha et internasjonalt miljø og et internasjonalt faglig perspektiv.

Internasjonal tilstedeværelse gjennom kontorer, utveksling, rekruttering og deltagelse i forskning og rådgivningsprosjekter styrker vår evne til å levere på vår samfunnsoppgave, levere forskning av høy kvalitet og skape verdi for
våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi er verdenskjent som et senter for geoteknikk og ingeniørrettede geofag. Vi har kontorer i Norge, USA (Houston) og Australia (Perth) og vi har internasjonalt anerkjente laboratorier.

Vi rekrutterer de beste hodene fra hele verden og er et av de fremste stedene for geoteknisk kompetanse i verden.

NGI utvikler fremtidens geoteknikk.

Vekst, lønnsomhet og god drift

NGI er en “not-for-profit” stiftelse og er finansiert gjennom eksterne prosjekter. God drift og tilstrekkelig lønnsomhet gir oss økonomisk handlingsrom og muligheter til å investere i kompetanse, forskning, innovasjon og forskningsinfrastruktur som bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget vårt.

NGIs samfunnsoppgave er å bidra med å løse samfunnets utfordringer gjennom forskning, kunnskap og nye løsninger som tas i bruk. Behovet for mer kunnskap og nye løsninger innen fagene og markedsområdene våre øker, og vi vokser
for å møte dette behovet.

Beregning, materialforståelse og måling

Geomaterialer er langt mer kompliserte enn de fleste andre ingeniørmaterialer.
Vi er blant de beste på forståelse og kartlegging av materialene i de ulike aktuelle
geofaglige problemstillingene vi møter.

Vi bruker tre metoder for å tilnærme oss de geofaglige utfordringene og
problemstillingene:

  • materialforståelse gjennom felt- og laboratorieundersøkelser
  • analyse og beregninger
  • måling av oppførsel

Disse tre metodene bruker vi kontinuerlig i prosessene våre. Til sammen utgjør
disse kjernen av NGIs virke.