Søk

Om NGI

NGI – Norges Geotekniske Institutt - er et uavhengig internasjonalt ledende forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag.

Publisert 04.01.2024

Forskning og rådgivning

Vår samfunnsoppgave er å bidra med å løse samfunnets utfordringer gjennom å utvikle geofagene og fremskaffe kunnskap for å bygge, bo og ferdes på sikker grunn.

Hos oss går forskning og rådgivning hånd i hånd. Praktisk rådgivning avdekker aspekter og utfordringer som krever forskningsinnsats. Resultatene fra forskningen kan umiddelbart tas i bruk i rådgivning og prosjektering, og publiseres i internasjonale tidsskrifter. Vi ønsker å være en brobygger mellom akademia, næringsliv og det offentlige.

NGI kombinerer geokunnskap og teknologi for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger innen infrastruktur på land og til havs, innen miljøteknologi, forurenset grunn, og naturfarer som jord- og snøskred. Forskningen bidrar til å løse utfordringer innen klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet.

NGI er en del av ordningen med statlig grunnfinansiering via Forskningsrådet. Dette utgjør om lag 5 % av omsetningen (2023). Vi bruker midlene til bygging av langsiktig kunnskap og kompetanse. I tillegg er NGI aktiv bidragsyter innen EUs forskningsprogrammer, og samarbeider nært med industri og næringsliv gjennom prosjekter i Norge og internasjonalt.


Internasjonal aktør

Kunnskap, forskning og innovasjon forholder seg ikke til landegrenser. Gode løsninger krever internasjonal kompetanse og samarbeid. NGI har derfor alltid hatt og skal ha et internasjonalt miljø og et internasjonalt faglig perspektiv.

Internasjonal tilstedeværelse gjennom kontorer, utveksling, rekruttering og deltagelse i forskning og rådgivningsprosjekter styrker vår evne til å levere på vår samfunnsoppgave. Vi er verdenskjent som et kompetansesenter for geoteknikk og ingeniørrettede geofag. 

NGI har kontorer i Norge (Oslo og Trondheim), USA (Houston) og Australia (Perth), og har internasjonalt anerkjente laboratorier.


Materialforståelse, beregning og måling

Geomaterialer er langt mer kompliserte enn de fleste andre ingeniørmaterialer. Vi er blant de beste på kartlegging og forståelse av grunnforhold i de ulike aktuelle geofaglige problemstillingene vi møter.

Vi bruker tre metoder for å tilnærme oss de geofaglige utfordringene og problemstillingene:

  • materialforståelse gjennom felt- og laboratorieundersøkelser
  • analyse og beregninger
  • måling og overvåking av oppførsel

Disse tre metodene bruker vi kontinuerlig i prosessen med videreutvikling av vår kompetanse. Til sammen utgjør disse kjernen av NGIs virke.

NGI ble formelt opprettet 1. januar 1953, underlagt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). I 1985 ble NGI omgjort til en selvstendig stiftelse. Driftsvirksomheten (forskning og rådgivning) ble 1. januar 2024 overført til Norges Geotekniske Institutt AS, et aksjeselskap som eies 100 % av stiftelsen NGI.