Søk

Flodbølger og tsunami

Flodbølge
Flodbølge - tsunami  ( Ilona-Froehlich-unsplash.com)

Flodbølger (tsunamis) oppstår som følge av jordskjelv, fjellskred, snøskred, undersjøiske skred eller asteroidenedslag. Bølgene kan ramme store områder og føre til omfattende skader og tap av liv. Analyse av geologiske forhold sammen med simuleringer av skredbevegelse og bølger ligger til grunn for faresonekart, risikoanalyser og sikringstiltak som kan redusere konsekvensen av en eventuell flodbølge.

Tjenester relatert til flodbølger

 • beregning av generering, utbredelse og oppskylling av flodbølger etter undersjøiske skred, fjellskred, snøskred, jordskjelv og asteroider
 • lokale og regionale fare- og risikoanalyser for flodbølger
 • utarbeidelse av detaljerte faresonekart knyttet til grenseverdier i byggteknisk forskrift (TEK17); spesielt med tanke på fjellskred i norske fjorder og innsjøer
 • vurdering av bølgekrefter og overtopping av dammer
 • sikringstiltak mot flodbølger
 • geologiske vurderinger for å bestemme faren for flodbølger
Stein- og fjellskred Geiranger 2017

Stein- og fjellskred med tsunamifare, Geiranger 2017

Eksempler på tsunamikatastrofer er Japan 2011, det Indiske hav i 2004, og flodbølgene i Loen  og Tafjord etter store steinskred som i første halvdel av forrige århundre tok i alt 174 menneskeliv i Norge. NGI har i perioden 2005-2011 jobbet med kartlegging av flodbølger etter potensielle skred fra Åknes (mellom Hellesylt og Stranda).

Forskning og utvikling

Aktivitetene på NGI knyttet til flodbølger inkluderer:

 • numerisk modellering av generering, utbredelse og oppskylling av flodbølger
 • metodikk for probabilistisk analyse av flodbølger (PTHA – Probabilistic Tsunami Hazard Analysis)
 • beregninger av flodbølger etter jordskjelv ved hjelp av supercomputere (HPC) for farevurderinger og for rask estimering av oversvømt område ved en akutt hendelse
 • globale fare- og risikokart for flodbølger
 • kontinuerlig metode- og modellutvikling inkl. avanserte modeller for generering av flodbølger

Prosjekteksempler

Portrettbilde avCarl Bonnevie Harbitz

Carl Bonnevie Harbitz

Teknisk ekspert Klimatilpasning og hydrodynamikk carl.bonnevie.harbitz@ngi.no
+47 922 39 636
Portrettbilde avFinn Løvholt

Finn Løvholt

Teknisk ekspert Geofarer og dynamikk finn.lovholt@ngi.no
+47 957 93 100