Søk

Geomekanikk og geofysikk

NGI leverer tjenester og forskning innen geomekanisk og geofysisk laboratorietesting og numerisk analyse for ulike offshore anvendelser. Vi tilbyr integrerte studier som dekker alt fra grunne geotekniske dyp til dype reservoarer.

Vi bruker vår state-of-the-art kompetanse innen laboratorietesting, numeriske analyser, risikoevaluering og overvåkingsinstrumentering for å sikre sikker drift.

Tjenester for industrien

 • Geomekanisk og bergartsfysisk laboratorietesting og karakterisering. Standard og spesialiserte laboratorietester for integrerte geomekaniske og geofysiske parametere og integrasjon med data fra felt (logger, seismikk og enningsdata).
 • Reservoarkompaksjon- og havbunns innsynkning. 2D og 3D feltskala geomekanisk modellering som kan kombineres med feltskalaovervåking (dvs. 4D-seismikk, måling av overflate innsynkning), lokale modeller stabilitet av brønner eller forkastninger, og undersjøiske ras og stabilitet av infrastruktur på sjøbunnen
 • Thermisk-hydro-mekaniske (THM) modeller for termiske problemstillinger
 • Brønnstabilitet. Detaljert analyse av brønner, integritet av åpent hull og casing, avanserte materialmodeller og vurdering av realistisk materialoppførsel (f.eks. plastisitet, anisotropi, tidsavhengig termisk og hydraulisk oppførsel, kryp).
 • Integritet av takbergarter, forkastninger og sprekker. Screeningstudier basert på analytiske modeller og detaljert 2D/3D-analyse av sprekker og forkastninger.
 • Risikoanalyse, arbeidsflyt for sannsynlighetsanalyse og risiko.
 • Modellering, inversjon og tolkning av geofysiske feltdata (seismikk, elektromagnetisme (EM), gravitasjon, overflate/styrte bølger, etc.).
 • Seismikkbaserte geomekaniske modeller, strømlinjeformet arbeidsflyt for å fylle geotekniske og geomekaniske parametere fra seismiske data 2D/3D, rettet mot både grunne geotekniske, dype reservoarer og feltskala karakterisering.
 • Overvåking gjennom integrering av geofysikk og geomekanikk: inversjonsmetoder for å estimere reservoarkompaksjon fra målt havbunns innsynkning, dynamiske og statiske parametere fra seismikk for geomekaniske modeller, inkludert bruk av 4D seismikk og spesialkompetanse på skjærbølger.

Integrerte geomekaniske modeller

Erfaring med felt under utvikling og drift

NGI har opparbeidet erfaring fra petroleumsfelter over hele verden. Nedenfor er en liste over regioner/prosjekter NGI har vært involvert i.

 • Norge: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, fra grunne (0.2-0.5km) til dype høytrykks-høytemperatur (HPHT) reservoarer (3-5 km).
 • Nederland: Offshore og onshore krittfelt.
 • Brasil: Offshore- og onshore-felt, havbunnsinnsynkning fra reservoarkompaksjon.
 • Tanzania: Havbunnsinnsynkning og skråningsstabilitet fra reservoarkompaksjon, brønnstabilitet på dypt vann.
 • Mexicogulfen i USA: HPHT-felt.
 • Sveits: Oppbevaringsdeponi for radioaktivt avfall.

Nøkkelkompetanse, testing og forskningsfasiliteter

 • NGI bruker kommersielle og internt utviklede programvarer for geomekaniske analyser (inkludert Plaxis, Abaqus, Comsol, etc.).
 • NGI har et verdensledende laboratorium for standard geomekanisk karakterisering og forskningsfasiliteter for spesialisert testing innen geomekanikk og bergartfysikk. NGIs laboratorium tilbyr strømlinjeformede oppsett for hastighets- og resistivitetsmålinger (aksial og radiell anisotropi), akustisk emisjon, og en CT-skanner for visualisering av deformasjon og strømning, som kan kombineres med geomekaniske parametere for å definere bergfysiske sammenhenger og korrelasjoner mellom geomekaniske og geofysiske parametere.
 • Gjennom forskning og tjenester har NGI opparbeidet dybdekompetanse innen geomekansike og bergartfysiske egenskaper av sandstein, skifer, kritt og salt (f.eks. porekollaps, biots koeffesient, kryp i skifer, kritt og salt).
 • NGI har en nær kobling med Universitetet i Oslo i fagfeltene bergartsfysikk og strukturgeologi, med to fellesstillinger og utveksling av MSc, PhD og Post-Docs ved NGI-laboratoriet.
Portrettbilde avSarah Elkhatib

Sarah Elkhatib

Principal Engineer Integrerte geofag Sarah.Elkhatib@ngi.no
+47 41399260
Portrettbilde avLars Grande

Lars Grande

Senioringeniør Integrerte geofag lars.grande@ngi.no
+47 930 33 017