Søk

Kartlegging av havbunnen

Pålitelige og relevante data om grunnforhold er påkrevet for å kunne vurdere og planlegge aktuelle feltutbygginger offshore. På grunn av at man offshore ikke kan utføre grunnarbeider der installasjonene skal plasseres, kreves det omfattende datainnsamling i hele det aktuelle området og langt ned under sjøbunnen.

NGIs spisskompetanse og tjenester innbefatter

  • planlegging av offshore grunnundersøkelser
  • tolkning av geofysiske data, in-situ sonderinger og laboratorieforsøk på opptatte jordprøver
  • forståelse av jordartsoppførsel ved forskjellige belastninger
  • valg av designparametre for fundamentering av forskjellige konstruksjoner og for vurdering av geohazard-utfordringer

Siden starten av norsk olje- og gass-virksomhet har NGI opparbeidet omfattende ekspertise innen karakterisering av offshore grunnforhold for fundamentering og forankring av offshore konstruksjoner. Dette inkluderer meget forskjellige typer jordarter som man finner rundt om i verden, som bløt og fast leire, silt, sand, kalk, kalkholdig sand, glaukonitt-sand, glimmersand og skifer, for å nevne noen. 

I tillegg til maringeologisk informasjon, benyttes tilgjengelige geofysiske data for å planlegge de faktiske undersøkelsene. Disse består av boring, prøvetaking og in-situ sonderinger (nedpressing av sonder i sjøbunnen) fra spesialbygde boreskip.

Offshore boreskip

Boreskip for offshore grunnundersøkelser, Fugro Synnergy ( Fugro)

Laboratorieforsøk - stor lab-kapasitet på NGI

Laboratorieforsøk på de opptatte prøvene er en svært viktig del av arbeidet, og NGI har stor lab-kapasitet og personell med omfattende kompetanse og erfaring, med moderne akkrediterte geotekniske laboratorier i både Oslo og Houston. I løpet av 2023 åpner NGI geotekniske laboratorium også i Perth, Western Australia.

Forskning og utvikling

Nåværende utfordringer og forskninginnsats innen offshore grunnundersøkelser og designparametre er for NGI knyttet til:

  • tolkning av in situ forsøk i svært bløte sedimeneter på dypt vann
  • evaluering av prøveforstyrrelse basert på måling av skjærbølgehastighet og sug i prøven
  • korrelasjoner mellom indeksparametere og designparametere
  • effekt av temperatur på laboratoriemålinger; viktig både for sedimenter på dypt vann og for arktiske forhold
  • grunnundersøkelsesstrategi for feltutbygging på ultradypt vann (>3000 m)

Utvikling av internasjonale standarder

NGI deltar aktivt i utviklingen av internasjonale standarder og retningslinjer for grunnundersøkelser og laboratorietesting, basert på ny lærdom fra egen erfaring og FoU.

Prosjekteksempler

Portrettbilde avSarah Elkhatib

Sarah Elkhatib

Principal Engineer Integrerte geofag Sarah.Elkhatib@ngi.no
+47 41399260
Portrettbilde avCatalina Maldonado

Catalina Maldonado

President NGI Houston catalina.maldonado@ngi.no
+1 713 454 3525
Portrettbilde avNoel Boylan

Noel Boylan

Managing Director NGI Perth noel.boylan@ngi.no
+61 499 800 354