Søk

Ryggfonn

Skredbanen i Ryggfonn har en fallhøyde på 900 m, og er ett av verdens to fullskala forsøksfelt hvor det forskes på snøskred. Data fra Ryggfonn brukes til å forbedre modeller for utløp og designe mer effektive sikringstiltak mot skred.

Publisert 13.12.2022
Snøskred

Snøskred Ryggfonn over damvoll

Siden 70-tallet har NGI drevet snøskredforskning på Strynefjellet, og en instrumentert skredbane i Ryggfonn med mulighet for kunstig utløsning av snøskred ble etablert i 1981. Instrumenter registrerer hastigheter og krefter i skredet, samt effekten av en 15 m høy sikringsvoll i dalbunnen. 

Skredbanen i Ryggfonn har en fallhøyde på 900 m og lengde på omkring 2100 m. Størrelsen på skredene varierer vanligvis fra 2-middels store (< 1000 m3) til 5-ekstremt store (> 100,000 m3). Hastigheten kan nå opp i 60 m/s.

Fra venstre: Utløsning med detonasjon av sprengstoff - skredet starter ved at skavlen løsner - skred og skredsky på vei nedover skredbanen - etter at skredet har stoppet (ved skredvollen i bunn av skredbanen)

Kobling mellom modell og natur

Faresone- og risikokartlegging involverer beregning av utløpsdistanser for snøskred. Data fra Ryggfonn brukes til å utvikle, forbedre og kalibrere dynamiske modeller for skredbevegelse. Ofte er småskalaforsøk lettere tilgjengelige, men skalering av modellene blir dermed en stor utfordring. Data fra fullskalaforsøksfelt som Ryggfonn gir derfor svært viktig informasjon. I tillegg har NGI bygget en fangdam i utløpsområdet ved Ryggfonn for å studere effekten av slike sikringstiltak.

Overvåking med høyhastighetskamera fra motsatt fjellside av Ryggfonn ved utløst snøskred

Instrumentering i Ryggfonn

Etter omfattende investeringer de siste årene er Ryggfonn i dag instrumentert slik at alle skred som går i skredbanen logges automatisk og gir verdifulle data om trykk og hastigheter.

Instrumenterte master i skredbanen måler krefter, trykk og hastighet av skredet

De siste årene har NGI investert betydelige midler i oppgradering og installasjon av nytt måleutstyr i skredbanen, og i et nytt utstyr for utløsning av skred (Wyssen-tårn). Måleutstyret registrerer blant annet hastighets- og trykkprofiler foran og på skredvollen. Dette gir helt nye muligheter for å analysere vekselvirkningen mellom skred og voll. Dette understreker både vekten NGI legger på eksperimentene i Ryggfonn og den internasjonale betydningen som forsøksfeltet har.

Den faste instrumenteringen i Ryggfonn inkluderer LED-sensorer, lastceller og geofoner montert i stålmast og betongkonstruksjon i skredbanen og på fangvollen. Ved feltforsøk utføres også laser- og doppler-radarmålinger.

Måleutstyret gir oss blant annet hastighets- og trykkprofiler når snøskredet møter den 15 m høye fangvollen som er etablert i dalbunnen. Dette gir helt nye muligheter for å analysere vekselvirkningen mellom skred og sikringsvoll, og studere hvilken effekt slike sikringstiltak har på snøskred.

Se presentasjon av Ryggfonn her

Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535
Portrettbilde avPeter Gauer

Peter Gauer

Seniorspesialist Snø- og steinskred peter.gauer@ngi.no
+47 452 74 743