• Periode | 2012 - 2015
 • Land | Norge
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Arne Engen
 • Samarbeidspartner | Norconsult
 • Klient | Norges forskningsråds program for Brukerstyrt InnovasjonsArena (BIA)
FoU program|

BegrensSkade

Begrensskade er et FoU-prosjekt som har til formål å begrense skader innen bygg og anlegg på grunn av grunnforhold og fundamenteringsarbeid.
Grunnarbeider medfører ofte uventede og uønskede skader på naboeiendommer og nærliggende infrastruktur. Det ligger derfor et betydelig potensiale i å utvikle nye metoder og forbedre prosedyrer for å unngå eller begrense slike skader innenfor bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Generating PDF file

Prosjektperioden er 1. september 2012 til høst 2015, med 23 partnere fra privat og offentlig sektor, som sammen med Norges forskningsråd støtter prosjektet. En ny søknad om bevilgning til fortsettelse av forskningen i et BegrensSkade 2, ble sendt og godkjent av Norges forskningsråd. Se omtale av dette her.

Grunnarbeider medfører ofte uventede og uønskede skader på naboeiendommer og nærliggende infrastruktur. Det ligger derfor et betydelig potensiale i å utvikle nye metoder og forbedre prosedyrer for å unngå eller begrense slike skader innenfor bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen. Forbedret utførelse gir besparelse ved redusert antall skader, raskere gjennomføring, mindre forsinkelser og færre tvistesaker.

BegrensSkade har hatt som mål å utvikle nye utfør-elsesmetoder og forbedre samhandlingsprosesser, for å begrense skader som kan tilbakeføres til grunn- og fundamenteringsarbeider. Prosjektet har sett på hele kjeden av årsaker og forbedringsmuligheter fra prosjektering av grunn- og fundamenteringsarbeider til utførelse og oppfølging. Arbeidet er utført innen flere delprosjekter. 

Bakgrunn for prosjektet

BegrensSkade har som mål å utvikle nye utførelsesmetoder og å forbedre samhandlingsprosesser for grunnarbeider, fundamenteringsløsninger og utfordringer i bygg- og anleggsbransjen knyttet til grunnforhold.

Bakgrunnen for forskningsprosjektet BegrensSkade er at det oppstår for mange uventede og uønskede skader på naboeiendommer som følge av fundamenteringsarbeider, spesielt i forbindelse med utførelse av stagboring og setting av stålkjernepeler, men også andre fundamenteringsarbeider. 

Det ligger derfor et betydelig potensial i å utvikle nye metoder og bedre prosedyrer for å begrense og unngå slike skader innenfor bygg, anlegg og eiendomsbransjen. Nyutviklinger i prosjektet vil bidra til å begrense deformasjoner og skader som kan tilbakeføres til fundamenteringsarbeider. Forbedret utførelse gir besparelse ved redusert antall skader, raskere gjennomføring, mindre forsinkelser og færre tvistesaker.

Prosjektet vil se på hele kjeden av mulige årsaker og forbedringsmuligheter. I oppstarten av prosjektet vil det samles inn data og erfaringer fra utførte prosjekter og kartlegge årsaker til skader. Deretter skal det utvikles og dokumenteres nye metoder og tiltak som vil begrense skader, samt utvikles verktøy for fare-, sårbarhets- og risikovurdering for valg av optimal løsning.

BegrensSkade har hatt som mål å utvikle nye utførelsesmetoder og forbedre samhandlingsprosesser, for å begrense skader som kan tilbakeføres til grunn- og fundamenteringsarbeider innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Prosjektet har en bred tilslutning fra den norske BA-bransjen med 23 partnere, med representanter fra alle aktører (byggherrer, entreprenører, underentreprenører, konsulenter, eiendoms- og forsikringsselskaper samt forskningsinstitutt og universitet). Prosjektet har sett på hele kjeden av årsaker og forbedringsmuligheter fra prosjektering av grunn- og fundamenteringsarbeider til utførelse og oppfølging. BegrensSkade er delt opp i seks delprosjekter:

 • DP1+2 Kartlegging av årsaker til skader
 • DP3 Videreutvikling av metoder for å begrense skader
 • DP4 Dokumentasjon av nye metoder
 • DP5 Verktøy for risikovurdering
 • DP6 Forbedret samhandling i BA-prosessen
Begrensskade schweigaardsgate 2

 
Plan for realisering

Prosjektet har følgende hoveddeler, fordelt over 3 år (september 2012 til høst 2015):

 • Innsamling av data- og erfaring fra utførte prosjekter, og lage oversikt over typiske årsaker til skader som følge av fundamenteringsarbeider eller grunnforhold
 • Utvikle nye metoder og tiltak for å begrense skader
 • Dokumentasjon av nye tiltak og metoder
 • Utvikling av verktøy for risikovurdering (fare, sårbarhet og risiko) og valg av optimal løsning
 • Utforme forbedret samhandling i bygg- og anleggsprosessen

Overordnet mål

Prosjektets overordnede mål er å utvikle metoder og prosesser som vil bidra til å begrense omfanget av skader og uønskede setninger i forbindelse med bygg, anlegg og eiendomsvirksomhet. Prosjektpartnere har prioritert syv delmål som vil lede frem til hovedmålet: 

 • finne frem til skadeårsaker som følge av ulike former for fundamenteringsarbeider; finne ut hvorfor det noen ganger går overraskende bra under ellers vanskelige forhold
 • utvikle og dokumentere nye metoder og tiltak som kan begrense skader
 • utarbeide retningslinjer (best praksis) for å unngå eller begrense skader i fremtiden
 • utvikle verktøy for risikovurdering og valg av optimal løsning
 • forbedre samhandling i bygg- og anleggsprosessen, inkludert samhandling mellom byggherre, rådgiver, entreprenør og de som utfører arbeidet
 • øke kompetansen på alle nivåer på hvordan bygg- og anleggsvirksomhet påvirker grunnen.

Period |
Loading...

BegrensSkade er et forskningsprosjekt via Norges forskningsråds program for Brukerstyrt InnovasjonsArena (BIA). Prosjektansvarlig og formell søker mot Forskningsrådet er Norconsult AS.

Det er 23 prosjektpartnere, hvorav
 

 • 18 fra det private næringsliv: - 11 entreprenører - 5 rådgivende konsulenter - interesseorganisasjon for bank- og forsikringsnæringen - ett eiendomsselskap
 • to offentlige etater (SVV og JBV)
 • to forskningsinstitutter (NGI og SINTEF)
 • ett universitet (NTNU).
   

Prosjektet er organisert med en prosjektleder og en prosjektnestleder, og to tekniske rådgivere, en styringskomité og en "Advisory Group". Prosjektstyret består av en representant fra hver partner og en representant fra Forskningsrådet.
 

BegrensSkade har fått bevilget 6,1 Mkr fra Norges forskningsråd over tre år. Totalt budsjett er 23,6 Mkr over tre år, med start høsten 2012.
 

Deltakere i Begrensskade, med tilhørende representant i styret er følgende:
 

Firma/Institusjon

Medlem i styringskommité

Norges forskningsråd - BIA

Norconsult AS, Prosjektansvarlig

Brødrene Myhre AS

Entreprenørservice AS

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)

Fundamentering AS

Geovita AS

Hallingdal Bergboring AS

Jernbaneverket

Kynningsrud Fundamentering AS

Multiconsult AS

NCC Construction AS

NGI

NTNU

Nordisk Fundamentering AS

Rambøll Norge AS

Rom Eiendom AS

Seierstad Pelemaskiner AS

SINTEF Byggforsk

Skanska Norge AS

Statens Vegvesen

Sweco Norge AS

Veidekke Entreprenør AS

Züblin AS

Svein Erik Moen

Ola Ellingbø

Guro Myhre

John Petter Holtmon

Hildegunn Bjerke

Jon Endre Flåtten

Torbjørn Johansen

Geir Veslegard

Finn Holom

Trond Imset

Arne Schram Simonsen

Torgeir Haugen

Ørjan Nerland

Arnfinn Emdal

Ragnar Reitan

Even Øiseth

Steffen Markussen

Carl Ove Seierstad

Maj Gøril Glåmen Bæverfjord

Lars Bjerkeli

Frode Oset

Hans Jonny Kvalsvik

Eivind Heimdal

Adriana Jubskås

Her er oversikt over prosjektrapporter, artikler og presentasjoner fra BegrensSkade-prosjektet.
 

BegrensSkade Sluttrapport
 

Prosjektrapporter

Rapport-nr.
Tittel
Forfatter(e)

Kartlegging av årsak til skader

Delrapport 1+2.1

State of the art Boreteknikk, med vedlegg

Arne S Simonsen, Geir Veslegard

Delrapport 1+2.2

Rapportering av skadesaker og vurdering av skadeårsaker

Anders Ø Eknes, Alf Kristian Lund, Jenny Langford

Delrapport 1+2.3

Skadebegrensning i eksisterende standarder og veiledninger

Even Øiset, Håvard Berger, Gunvor Baardvik

Delrapport 1+2.4

Vurderinger av skader og deformasjoner knyttet til utførelse av stagforankring og borede peler i byggegroper

Kjell Karlsrud, Jenny Langford, Einar John Lande, Gunvor Baardvik

Delrapport 1+2.5

Metoder for vurdering av skader på bygninger som følge av deformasjoner i grunnen

Kjell Karlsrud

 

Eksisterende og forbedrede metoder og tiltak

Delrapport 3.1 

Prosedyre for stagboring feltforsøk Onsøy

Geir Veslegard, Arne Simonsen

Delrapport 3.2

State of the art Pele- og spuntramming med vedlegg

Sigbjørn Rønning, Trond Imseth

Delrapport 3.3

Effekter av rammede peler i leire - Litteraturstudie og erfaringsrapport

Jenny Langford, Thomas Sandene

Delrapport 3.4

Forbedring og videreutvikling borede stag og peler. Metoder, utførelse og dokumentasjon

Geir Veslegard, Einar John Lande og Arne Schram Simonsen

Delprojekt 4

Delprosjekt 4 Strindheimtunnelen - rørspunt Møllenberg

Sigbjørn Rønning, Torgeir Haugen,

Delrapport 4.1

Feltforsøk stagboring. Dokumentasjon av effekter ved boring i leire

Geir Veslegard, Einar John Lande, Arne Simonsen

 Verktøy for risikovurdering

Delrapport 5.1

Risiko - litteraturstudie

Bjørn Kalsnes, Unni Eidsvig, Liu Zhongqiang

Delrapport 5.2

Risikoveiledning og risikohåndtering (Regneark for risikohåndtering)

Bjørn Vidar Vangelsten, Torgeir Haugen, Bjørn Kalsnes

Delrapport 5.3

Workshop risiko

Bjørn Kalsnes, Unni Eidsvig

 

Forbedret samhandling i bygg- og anleggsprosessen

Delrapport 6.1

Forbedret samhandling i BA-prosessen - Litteraturstudium

Grete Tvedt, Josefin Persson

Delrapport 6.2

Kommunikasjons- og formidlingsmåter, overgang fra prosjektering til bygging

Einar Helgason, Halvor Nordbø, Dag Erik Kleven

Delrapport 6.3

Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Astri Eggen, Gunvor Baardvik

Delrapport 6.4

Kartlegging av maskinoperatørers opplæring innen grunnarbeid

Ingunn Veimo, Josefin Persson, Grethe Moen Johansen, Julie Lohmann

 

 
Presentasjoner fra BegrensSkade-fagdagen

26. november 2015

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |

/ Lignende prosjekter