• Periode | 2014 - 2016
 • Land | Norge
 • Marked | Naturfare
 • Prosjektleder | Dieter Issler

FoU program | Snøskredforskning

Målet med snøskredforskningen er å øke vår viten om snøskred for dermed å minske samfunnets tap av verdier ved denne naturfaren. Vi samarbeider tett med blant andre Meteorologisk institutt og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samt skredforskningsinstitusjoner i Sveits og Østerrike. Statens vegvesen og Jernbaneverket er eksempler på offentlige foretak som er samarbeidspartnere og brukere av resultater fra NGIs skredforskning.
Snart klart for skredutløsning i Ryggfonn, NGIs forskningsfelt for snøskred

Generating PDF file

Stortinget bestemte i 1972 at statlig finansiert forskning knyttet til snøskred skulle legges til NGI. Snøskredforskningen er nå finansiert via Statsbudsjettet ved Olje- og energidepartementet, og midlene mottas via NVE.

Snøskredforskning innen følgende områder

 • Fullskalaforsøk og måling av snøskred i Ryggfonn
 • Analyse, modellering og beregning av utløpsdistanse og krefter ifm snøskred
 • Faresonekartlegging - metoder for kartlegging av skredutsatte områder
 • Skredfarevarsling - nye metoder for skredvarsling og beredskapsrutiner
 • Sikringstiltak mot snøskred, som skredvoller og skjermer

Planen for NGIs snøskredforskning gjelder for tre år av gangen (nåværende plan: 2014-2016). Den inneværende prosjektperioden fokuserer på utvikling av innovative statistiske metoder for skredvarsling og farekartlegging, fullskalaforsøk i Ryggfonn og sørpeskred.

Hovedvekt på tre FoU-områder:

 1. Forbedring av faresonekartlegging for snøskred gjennom eksperimenter i Ryggfonn (WP1), undersøkelse av spesielle snøskredhendelser (WP4) og utvikling av bedre utløpsmodeller (WP1)
 2. Statistiske metoder for skredvarsling og faresonekartlegging (WP2)
 3. Forbedret varsling og kartlegging av sørpeskred (WP3)

Fysiske eksperimenter får ytterligere verdi i repetisjon av forsøkene ved at generelle trekk i de fysiske prosessene kan identifiseres. Fullskalaforskning på snøskred tillater i snitt ett eksperiment i året og dermed er det totale antallet forsøk svært begrenset, selv etter 40 år. Derimot kan ett eller to skred som er ideelle for innsamling av data bidra til å løse mange åpne spørsmål. Det er derfor avgjørende at forsøksfeltet kontinuerlig blir vedlikeholdt slik at eksperimentene kan gi de ønskede resultatene.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonal anerkjent snøskredforskning har pågått i Norge i over 40 år. Vårt fullskala forsøksfelt i Ryggfonn er unikt i verden og gir muligheter til studier av utløsningsfaktorer, skreddynamikk og virkningene av fangvollen i skredbanens utløpsområde. Forsøksfeltet har gitt mange viktige resultater som er presentert i internasjonale tidsskrifter og i konferanser. Samarbeidet med forskere fra andre land og spesielt med SLF, som har forsøksfeltet i Vallée de la Sionne i Sveits, bidrar til viktig faglig utveksling av ideer og data, slik at utviklingen av skredmodeller kan ta hensyn til resultater fra flere skredløp med ulike klimatiske forhold.

Lokalkunnskap og erfaring

For å vurdere årsaksforhold og faregrad for snøskred må skredeksperter skaffe informasjon om snødekket, terrengformasjonen (topografi) og meteorologiske forhold i det gjeldende området, både tilbake i tid og prognoser fremover. På Fonnbu, NGI skredstasjon i Strynefjellet utføres mye av dette arbeidet. Snødekkets oppbygging og variasjon observeres og klassifiseres i henhold til standardiserte tester.

Observasjon av utallige snøskred gjennom årene, studier av sammenhengen mellom snødekkeoppbygging, meteorologiske data og terrengformer, er grunnlaget for NGIs utvikling av metoder, og ikke minst erfaring, i å vurdere snøskredfare, utløpsdistanse for potensielle skred og prosjektering av sikringsmetoder mot skred.

Period |
Loading...
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |