• Periode | 2020 - 2022
 • Land | Oslo
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Jenny Langford
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

Under Oslo

Alt er mulig under bakken. Gjør vi det på den smarteste måten? Under Oslo er et forskningsprosjekt som skal sette lys på blant annet innovasjon, bærekraft og økonomi knyttet til bygging under bakken.

Generating PDF file

Under Oslo er et forskningsprosjekt finansiert via NGIs grunnbevilgning fra Norges forskningsråd. Prosjektet skal jobbe i tett samarbeid med bygg- og anleggsbransjen for å støtte fremtidig bærekraftig utvikling av byer ved bruk av Oslo som en case site.

Prosjektet tar utgangspunkt i geofaglige problemstillinger knyttet til planlagt utbygging i undergrunnen i Oslo.

Arbeid i prosjektet er tilknyttet FNs bærekraftsmål:

 • Mål 9: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 • Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige 
 • Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
4th UN SDG 800

Oslo har 681.000 innbyggere, og forventes å vokse til nesten 840.000 i 2040. Det er mange utviklingsplaner i Oslo, og ved å ta utgangspunkt i nøkkelstrategier og dokumenter som, "Planstrategi for Oslo 2020-2023", "Kommuneplan for Oslo" og "Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus" vil utviklingen forhåpentligvis skje på en bærekraftig måte.

Bærekraftig byutvikling 

Hovedmålsetning i prosjektet er definert som å utvikle metoder og verktøy som støtter fremtidig bærekraftig byutvikling i Oslos undergrunn.

Det er definert fire arbeidspakkene med følgende mål:

 • WP1 - Svartskifer
  har som mål å redusere usikkerhet knyttet til håndtering av potensielt syredannende svartskifer fra anleggsvirksomhet samt utarbeide anbefaling til fundamentering på peler i svartskifer.
    
 • WP2 - Oppfølging av poretrykk og injeksjon
  vil teste ut forbedrede metoder for styring av injeksjonsarbeider og oppfølging av poretrykk, for å redusere risiko for skader på naboeiendom som følge av drenasje.
    
 • WP3 - Helhetlig planlegging
  vil identifisere muligheter for å oppnå bedre involvering av geofagene i planleggingsprosessen, for å redusere risiko for kostnadsoverskridelser, bedre ressursutnyttelse og negative miljøkonsekvenser.
    
 • WP4 - Bærekraftig miljøpåvirkning
  vil foreslå metoder og viktige tidspunkt for bærekraftsvurderinger for bransjen som kan bidra til å dokumentere klima- og miljøpåvirkning fra prosesser som materialforbruk, transport, optimalisering av design med mere.

Period |
Loading...

Prosjektets organisasjonskart med nøkkelpersonell er vist nedenfor. Jenny Langford er prosjektleder for Under Oslo og vil lede prosjektet i det daglige. Hun vil koordinere delprosjektene, og rapportere framdrift til styringsgruppen. Hun er kontaktperson for både styringsgruppen og brukergruppen. Sarah Hale er nestleder i prosjektet. Kvalitetsansvarlig for prosjektet vil være Gudny Okkenhaug og Ørjan Nerland.

Prosjektorganisasjon bilde

  
Det er en målsetning at prosjektet skal baseres på bransjens behov og eksterne organisasjoner og bedrifter er invitert til å delta i de ulike arbeidspakkene. 

Rapporter

 1. Hale, Sarah E., et al. "Grounding Environmental Sciences: "The Missing Link to the Urban Underground." Environmental Science & Technology"(2021). https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.0c08535
    
 2. Loretta von der Tann, Stefan Ritter, Sarah Hale, Jenny Langford, Sean Salazar, "From urban underground space (UUS) to sustainable underground urbanism (SUU): Shifting the focus in urban underground scholarship", Land Use Policy, Volume 109, 2021, 105650, ISSN 0264-8377, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105650.
     
 3. Under Oslo WP3 Holistic planning, Mapping the consideration of geoscience in planning - workshop result, 2022.
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |

/ Lignende prosjekter