Ryggfonn er et av de få store skredløpene i verden som er instrumentert for fullskala-eksperimenter. Forskningen her gjøres i samarbeid med mange, blant andre Institut für Lawinen- und Wildbachforschung, Innsbruck, Wildbach- und Lawinenverbauung/WLV Tirol, International Centre for Geohazards, Universitat de Barcelona og Forsvarets Vinterskole.
 

 
Skredbanen i Ryggfonn har en fallhøyde på 900 m og lengde på omkring 2100 m. Størrelsen på skredene varierer vanligvis fra 2 (0.1 Gg) til 5 (100 Gg) målt i det kanadiske klassifikasjonssystemet for snøskred (McClung og Schaerer, 1993) og hastigheten kan nå opp i 60 m/s.

Seriebilde sprengning skred

Fra venstre: Utløsning med detonasjon av sprengstoff - skredet starter ved at skavlen løsner - skred og skredsky på vei nedover skredbanen - etter at skredet har stoppet (ved skredvollen i bunn av skredbanen)

Kobling mellom modell og natur

Faresone- og risikokartlegging involverer beregning av utløpsdistanser for snøskred. Data fra Ryggfonn brukes til å utvikle, forbedre og kalibrere dynamiske modeller for skredbevegelse. Ofte er småskalaforsøk lettere tilgjengelige, men skalering av modellene blir dermed en stor utfordring. Data fra fullskalaforsøksfelt som Ryggfonn gir derfor svært viktig informasjon. I tillegg har NGI bygget en fangdam i utløpsområdet ved Ryggfonn for å studere effekten av slike sikringstiltak.

Ryggfonn test overvaaking 700

Overvåking fra motsatt fjellside av Ryggfonn ved utløst snøskred

Instrumentering i Ryggfonn

Etter omfattende investeringer de siste årene er Ryggfonn i dag instrumentert slik at alle skred som går i skredbanen logges automatisk og gir verdifulle data om trykk og hastigheter. Den faste instrumenteringen inkluderer LED-sensorer, lastceller og geofoner montert i stålmast og betongkonstruksjon oppe i skredbanen, samt i fangvollen. Ved feltforsøk utføres også laser- og doppler radar målinger.

Instrumentering Ryggfonn 2013

De siste årene har NGI investert betydelige midler i oppgradering og installasjon av nytt måleutstyr i skredbanen, og i et nytt utstyr for utløsning av skred (Wyssen-tårn). Måleutstyret registrerer blant annet hastighets- og trykkprofiler foran og på skredvollen. Dette gir helt nye muligheter for å analysere vekselvirkningen mellom skred og voll. Dette understreker både vekten NGI legger på eksperimentene i Ryggfonn og potensialet og den internasjonale betydningen som forsøksfeltet har.