Søk

Naturfarer og klimaendringer

NGI har ekspertisen som trengs for å vurdere risiko i forbindelse med naturfarer som skred og flodbølger, og er en aktiv rådgiver for næringsliv, utbyggere, myndigheter og grunneiere. I tillegg til fare- og risikovurderinger, kartlegging og sikringstiltak driver NGI med anvendt forskning på internasjonalt nivå, utvikler ny metodikk og tar i bruk ny teknologi til beste for samfunnet, slik at vi kan bygge, bo og ferdes på sikker grunn.

Snøskred
Snøskred er ett eksempel på en typisk naturfare

NGI har spisskompetansese innenfor georelaterte naturfarer, derunder snøskred, steinskred, fjellskred og løsmasseskred som kvikkleireskred, jord- og flomskred. Vi har også ekspertise innen vannrelaterte naturfarer som flom og overvann, samt stormflo, havnivåstigning og flodbølger (tsunami), i tillegg til kompetanse på jordskjelv og vibrasjoner i bakken.

Se mer informasjon om våre tjenester innen nevnte naturfarer i linkene over ovenstående bilde.

Typiske tjenester vi tilbyr

  • Akuttassistanse ved naturfare - Assistansetelefon 993 03 000
  • Skredfarevurdering
  • Sikringstiltak (skredsikring / naturbaserte løsninger)
  • Skredvarslingstjenester
  • Risikovurdering – ROS-analyse

Lovverket krever vurdering av risiko

Plan- og bygningsloven setter krav til vurdering av naturskade i forbindelse med all byggeaktivitet i Norge. NGI gir råd og veiledning til utbyggere og myndigheter i henhold til gjeldende lovverk. Vi benytter oss av den nyeste teknologien for grunnundersøkelser og kartlegging. Geofysikk, fjernmåling og GIS er sentrale verktøy i dette arbeidet. Disse verktøyene brukes blant annet aktivt som ledd i kartleggingsarbeidet.

Klimaendringer

Hyppighet, utbredelse og konsekvens av de fleste naturfarer vil høyst sannsynlig endres med forventede klimaendringer. Klimaforandringer innebærer store usikkerheter med hensyn til forventet nedbør, temperaturer, havnivå, permafrost og skred – både lokalt og globalt. NGI har kompetanse på vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning for aktuelle naturfarer, i tillegg til vurdering av samfunnsrelatert risiko og sårbarhet.

Portrettbilde avDominik Lang

Dominik Lang

Direktør Naturfare dominik.lang@ngi.no
+47 988 42 924
Portrettbilde avCarl Bonnevie Harbitz

Carl Bonnevie Harbitz

Teknisk ekspert Klimatilpasning og hydrodynamikk carl.bonnevie.harbitz@ngi.no
+47 922 39 636
Portrettbilde avHeidi Hefre

Heidi Hefre

Avdelingsleder Snø- og steinskred heidi.hefre@ngi.no
+47 413 10 535
Portrettbilde avHåkon Heyerdahl

Håkon Heyerdahl

Avdelingsleder Risikovurdering og skråningsstabilitet hakon.heyerdahl@ngi.no
+47 951 25 767