Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere under siste istid, da Norge var dekket av et lag opp til ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt (sedimentert) i det som den gang var strandsonen i det salte havvannet. Med saltet fra sjøvannet fikk leira en intern gitterstruktur i det marine miljøet.

Samle bilde istid marin grense

Fra venstre: Isbre / Smeltevann med erosjon av sedimenter og finpartikler (leire) / Marin grense i Norden (overgang mellom grønne og brune områder)

Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg på grunn av at vekten av isen ble borte. Deler av leira som før lå under havnivå, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine grense (områder som før lå under havnivå) ligger i dag på om lag 220 til 300 moh. Etter at landområdene hevet seg etter siste istid, har saltet i denne leira gjennom årene blitt vasket ut av ferskt grunnvann. Når saltet som sørger for de elektrostatiske bindingene mellom leirpartiklene er vasket bort, mister leira sine styrkeegenskaper.

Samle Bilde kvikkleire

Fra venstre: - Skjematisk bilde av leire sedimentert i ferskvann (a) og i saltvann (b), (efter Pusch, 1970. Fra SGI - Kvicklera – bildning och egenskaper – litteraturstudie. Karin Rankka, 2003) / Bildeserie med kvikkleire: belastning, omrørt leire, tilsetning av salt, og fast leire etter at saltet er blandet inn i porevannet.

Hvis slik leire overbelastes, kan gitterstrukturen i leira plutselig kollapse. Slik leire betegnes som "kvikk". Dersom kvikkleire utsettes for belastning over sitt styrkenivå, eller omrøres som følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan leirmassene plutselig bli til en flytende suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer og skredmaterialet kan flyte over store avstander, avhengig av terrenget, med potensielt svært alvorlige konsekvenser.

Kvikkleireskredet i Rissa i april 1978 ble filmet mens det pågikk. Unike bilder og film ble tatt av et kvikkleireskred og man kan se hus og gårder flyte av gårde på leira før det blir knust av de enorme leirmassene. NGI har laget en video om kvikkleire hvor disse filmklippene fra kvikkleireskredet i Rissa vises.
 

 
Se også oversikt over noen av de store kvikkleireskred i Norge.