Jernbanenettet i Norge blir hvert år utsatt for alle typer skred, for eksempel jord- og flomskred, snøskred og steinsprang. Tette stikkrenner kan føre til at jernbanefyllinger vaskes bort. Klimaendringer med hyppigere innslag av kraftige regnskyll vil trolig føre til økte problemene med skred og utvaskinger av fyllinger.

Formålet med risiko-kartleggingen er å få et grunnlag for prioritering av hvilke strekninger som skal sikres mot skred, slik at risikonivået kommer på et akseptabelt nivå.

Feltbefaring, kart og registrerte data

Siden 2013 har NGI kartlagt utsatte strekninger langs Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. I 2016 har NGI har NGI kartlagt følgende jernbanestrekninger: Raumabanen, Nordlandsbanen mellom Grong og Mosjøen, Trønderbanen mellom Stjørdal og Steinkjer, Dovrebanen fra Støren til Heimdal, Flåmsbana og deler av Østfoldbanen.

Moen Sauherad nov 2000 skinnegang henger 72dpi Scanpix

Kraftig regnskyll og/eller tette stikkrenner kan føre til at utvasking og utglidninger av jernbanefyllinger (bilde fra Moen- Sauherad i 2000 - JBV)

Som bakgrunn for vurderingene brukes tidligere kjennskap til problemområder, bruk av GIS systemer med høyoppløselige terrengmodeller, klimaanalyser og befaring i felt. NGI har utviklet en egen metodikk for automatisk kvantifisering av konsekvens. Metoden er basert på GIS-analyse (Geografiske InformasjonsSystemer).

Lokalkunnskap fra personer som har ansvar for visitering av jernbanelinjen er helt avgjørende i dette arbeidet. Faren for skred og konsekvenser av avsporinger for delstrekninger (enhetslengde på 10 m) blir kvantifisert som grunnlag for risikoklassifiseringen.

Oversiktskart med angitt risiko

Prosjektene gjennomføres på tre nivåer. Først foretas en oversiktskartlegging av aktuelle strekninger, hvor strekninger med potensiell høy risiko for skred identifiseres. Deretter gjennomføres detaljkartlegging av disse områdene med feltbefaring og gjennomgang av tilgjengelige relevante data.

Hovedleveransen fra arbeidet er kart som angir en risikoklasse (høy, middels lav) for hver delstrekningen langs alle de kartlagte strekningene. For strekninger som vurderes som høy risiko blir det gitt en beskrivelse av hva som kan gjøres for å redusere risikoen og hva dette vil koste.

Jernbaneverket bruker oversiktskartene som grunnlag for å prioritere hvilke strekninger som skal vurderes videre for siste fase, som er prosjektering av sikringstiltak langs de utvalgte strekninger som har for høy risiko for skred mot eller langs jernbanelinjen.