Hva var utfordringen?

Sjøbunnen i Trondheim havn var sterkt forurenset etter mange århundrer med havnetrafikk og tidligere tiders industri- og kloakkutslipp. Tungmetaller og andre miljøgifter i bunnsedimentene ble spredt, blant annet via organismer og skipstrafikk. Det er et mål at miljøgifter fra sjøbunn i havna ikke skal medføre uakseptabel miljø- eller helserisiko. Derfor måtte noe gjøres.

Fire områder har blitt forbedret for å nå målene. Disse er Ilsvika, Brattøra, Kanalen og Nyhavna.

Hva ble gjort?

Prosjektet Renere Havn var et tverrfaglig prosjekt finansiert av Miljødirektoratet, Trondheim havn og Trondheim kommune. Anleggsarbeidet ble igangsatt i mars 2015 og ble avsluttet i juni 2016. Målet var å redusere aktiv forurensning fra land og redusere spredning av miljøgifter fra sjøbunnen.
NGIs miljørådgivere og geoteknikere prosjekterte tiltakene, som i hovedsak har bestått av tildekking av forurensede masser i områdene Ilsvika, Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna, samt mudring.

Som en del av prosjektet er kaianlegget i Gryta-kanalen blitt fornyet og forsterket. Her ble de gamle kanalveggene i tre fra 1800-tallet byttet ut med 180 meter spuntvegg i stål på begge sider av kanalen.

Prosjektet var komplisert fordi arbeidene ikke skulle gå ut over eksisterende bebyggelse som ligger tett innpå på landsiden. Dessuten var det mye infrastruktur å ta hensyn til der spuntveggene skulle forankres. Anlegget var også svært krevende fordi tungt utstyr og maskiner måtte fraktes over grunn som hvilte på de gamle og svake kanalveggene.

I tillegg til stabilisering av kaianlegget er 75.000 kubikkmeter med forurensede masser gravd opp, og det er lagt ut ca. 400.000 kvadratmeter ny sjøbunn, noe som tilsvarer ca. 55 fotballbaner. Bunnen består nå av ren, knust kalkstein som hindrer miljøgiftene i å spre seg videre i næringskjeden.

Resultat

Prosjektleder for Trondheim Havn var Silje Salomonsen. Ved åpningen i juni 2016 sa hun til Adresseavisen at Trondheim hadde fått landets reneste havn.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet var til stede da det ble markert at prosjektet var ferdig. Hun hoppet ut i havnebassenget fra Brattørkaia, og erklærte deretter at hun var godt fornøyd med vannkvaliteten.

NGI Renere havn Partikkelsperre
 Partikkelsperre - deponiområde

 

Fakta om Renere havn

  • Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn og støttes av Miljødirektoratet. Oppdraget har vært å rydde opp på sjøbunnen i de fire sentrale havneområdene, Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna.
  • Mål: Redusere aktiv forurensning fra land og redusere spredning av miljøgifter fra sjøbunnen.
  • Sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna er dekket med ren, knust kalkstein.
  • For å sikre dypt nok farvann for båtene som trafikkerer havna, er det gravd opp 75 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn. Tildekking med kalkstein er gjort etter at massene er fjernet.
  • De forurensede massene som er gravd opp er isolert i to deponier i Nyhavna. 25 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn i et strandkantdeponi har blitt et nytt landareal i området. 50 000 kubikkmeter ligger i et sjøbunnsdeponi utenfor Dora 1. Deponiene skal overvåkes i 12 år.
  • De gamle kanalveggene i Gryta fra 1800-tallet er byttet ut med stålvegger og området er stabilisert.
  • Lusparken i Gryta blir grønnere, større og bilfri sommeren 2016.
  • Nytt landområde i Nyhavna er bygd ved å gjenbruke forurenset sjøbunn fra havna.
  • Oppryddingen koster 221 millioner kroner. Staten dekker 75 prosent av miljøtiltakene.
  • Se mer på prosjektets webside: www.renerehavn.no