Metodikken er på overordnet nivå for å få en samlet oversikt, og er ikke utviklet til å vurdere enkeltobjekter eller hvorvidt det er samfunnsmessig rasjonelt å gjennomføre alle disse sikringstiltakene. Det har tidligere ikke eksistert en slik samlet framstilling, og det er NVEs plan at metodikken skal brukes og videreutvikles i årene fremover.

Enorme sikringskostnader

Analysen viser at det vil koste rundt 85 milliarder kroner dersom alle bygg i Norge som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred skal sikres til samme nivå som kravene til nye bygg (TEK17). Disse tallene er i rapporten presentert fordelt på fylkesnivå og på flom/erosjon og skred. Det er betydelig usikkerhet rundt tallene, laveste estimat på totalsum er 50 milliarder, mens høyeste estimat er 120 milliarder kroner.

Hele rapporten fra prosjektet kan leses her.