Hva har NGI jobbet med?

NGI har hovedsakelig jobbet med parsellen "EPC Oslo S" som omfatter strekningen fra tunnelportalen ved Ekebergåsen og inn mot stasjonsområdet på Oslo S, men har også bidratt med fagekspertise på andre deler av prosjektet.

Arbeidene for "EPC Oslo S" er kompliserte, både når det gjelder grunnforhold og stabilitet (bløt, dels kvikk leire), forurensning i grunnen, konflikt med arkeologisk viktige områder i Gamlebyen/Middelalderparken, samt nærhet til togspor i drift og annen trafikk, sårbar bebyggelse og sentralstasjonsområdet. I tillegg finnes alunskifer i området, som det må tas hensyn til i flere sammenhenger.

I tidlig fase har NGI vært involvert i vurderinger knyttet til endelig trasévalg, som en del av en større konsulentgruppe. Etter hvert har NGI har bl.a. stått for geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser, geoteknisk og miljøteknisk rådgivning, utført prosjektering i tidlig fase, samt vært med på å utarbeide konkurransegrunnlaget for totalentreprisen, som ble utlyst i 2014.

Etter oppstart av arbeidene i 2016 har en stor del av jobben vært knyttet til uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering fra den italienske totalentreprenøren Condotte, samt at NGI har bistått Bane Nor i en rekke andre oppgaver. Dette gjelder både EPC Oslo S, men også selve TBM-tunnelen og tilhørende arbeider, samt noen vurderinger for EPC Ski.

Hvilke fagområder har vært involvert?

NGI har i løpet av prosjektet vært representert i nesten hele sin faglige bredde, ved følgende avdelinger:

 • Landgeoteknikk     
 • Forurensning og arealutvikling / Vann og ressurser, samt bistand fra Miljø Trondheim
 • Feltundersøkelser og Laboratorium
 • Geokartlegging
 • Ingeniørgeologi og bergteknikk
 • Computational Geomechanics (CGM)
 • Instrumentering og overvåkning

NGIs oppgaver (utdrag)

NGI har i prosjektet vært rådgiver for Bane Nor og blant annet bistått med:

 • Geoteknisk prosjektering fra tidlig fase til detaljplan, samt vurdering av områdestabilitet.
 • Geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser i flere faser.
 • Hydrogeologisk kartlegging og tiltak mot påvirkning av grunnvann og poretrykksendringer.
 • Planlegging av overvåkingsprogram for poretrykk og infiltrasjonsbrønner.
 • Planlegging av nødvendige forberedende tiltak for å sikre mer effektiv framdrift for totalentreprenøren.
 • Instrumentering og overvåking.
 • Utarbeidelse av spesifikasjoner i tilbudsfasen (arbeidene har blitt utlyst som totalentreprise). Spesifikasjoner som NGI har bidratt til omfattet både geoteknikk, miljøteknikk/ytre miljø og hydrogeologi.
 • Byggherrestøtte i prosjekterings- og anleggsfasen.
 • Tredjepartskontroll av geoteknisk prosjektering.
 • Omfattende miljøteknisk bistand i forskjellige sammenheng
   
NGI Follobanen Klypen Cut and cover
Fremdrift i Klypen der betongtunellen skal bygges med Cut-and-Cover metoden (september 2017)
 
NGI Follobanen tunnelportal
Tunnelportalen nord for Mosseveien: her etableres "koblingen" mellom betongtunnelen og tunnel i berg  (sommer 2017)
 
NGI Follobanen Arekologi
Arkeologisk utgravning ved tidligere "Bispeborgen" som lå under tidligere Bispegata bru (September 2017)
 
Follobanen artikkel 1
NGI har i tidlig fase bistått med geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser, samt prøvetaking ifm. kulturminner (til venstre: blokkprøvetaking ø250mm i leire, 2012; til høyre: prøvetaking og grunnundersøkelse på sporområdet på Loenga, 2012)