• Periode | 2017 - 2022
 • Land | Norge
 • Marked | GeoMiljø
 • Prosjektleder | Jenny Langford
 • Samarbeidspartner | 18 partnere fra næringsliv, rådgivning og forskning
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

BegrensSkade II / REMEDY - Risk Reduction of Groundwork Damage

Forskningsprosjektet har som mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider. Det legges spesielt vekt på å redusere skaderisiko for naboer / omgivelser.
BegrensSkade II / REMEDY har som mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider.

Generating PDF file

(En kort beskrivelse på norsk er gitt nedenfor. En mer omfattende beskrivelse av prosjektet er tilgjengelig på engelsk).

Forskningsprosjektet har som mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider (utgraving, fundamentering, anleggsarbeid), både i anleggsfasen og etter ferdigstillelse. Det legges spesielt vekt på å redusere skaderisiko for naboer / omgivelser. Prosjektet har 18 partnere som representerer alle aktører i bygg- og anleggssektoren. Norges Forskningsråd (NFR) støtter arbeidet via programmet "Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)". Finansieringen fra NFR er avgjørende for realisering av prosjektet og det bransjeomfattende samarbeidet.

Mål / Hensikt

Hensikten med BegrensSkade II / REMEDY er å integrere risikovurdering og –håndtering med geoteknisk design, for å redusere fysisk og økonomisk skaderisiko som følge av grunnarbeider. For å nå dette målet, er det stort behov for geofaglig forskning for å identifisere og forstå årsakene til skadelige setninger, samt for nye retningslinjer og krav til design og utførelse. Forskningsarbeidet i BegrensSkade II / REMEDY skal legge til rette for mer effektiv og pålitelig prosjektering og bygging.

BegrensSkade II / REMEDY har potensiale til å gi kostnadsbesparelser på flere hundre millioner NOK per år i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge. BegrensSkade II / REMEDY er en videreutvikling av tidligere forskningsprosjektet BegrensSkade. For mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, se prosjektets nettsider på engelsk: project bakground.

Partnere

Prosjektet har 18 partnere som representerer alle interessenter / aktører i bygg- og anleggssektoren: entreprenører, rådgivere, leverandører, og byggherrer, samt statlige organisasjoner, forsikringsselskaper og forskningsinstitusjoner. Hver partner bidrar til prosjektet med et egenbidrag på 300 kNOK over fem år.

Partnere

 
Hovedfokus

BegrensSkade II / REMEDY vil fokusere på de tre vanligste skadeårsaker som har blitt dokumentert i BegrensSkade, samt ytterligere to kilder til usikkerhet og potensielle skader:

 • Boring for peler og stagforankringer for støttevegger (f.eks. spunt) som kan føre til erosjon, omrøring og drenasje, som igjen forårsaker rekonsolidering av omkringliggende masser.
 • Større og dypere utgravinger i tettbebygde strøk har ført til et økende behov for tilpassede metoder.
 • Drenasje / lekkasje inn til en byggegrop  som fører til poretrykksreduksjon ved berg og setninger i bløte leirer.
 • Ettervirkning av vibrasjoner som oppstår ifm. byggeaktivitet, som for eksempel sprenging, pigging, komprimering eller peleramming.
 • Mangel på vurdering av risiko knyttet til prosjektering og utførelse grunnarbeider

Alle disse scenarier er i forbindelse med byggeprosjekter i Norge.

Seks delprosjekter / work packages (WP)

Forskningsaktivitetene i BegrensSkade II / REMEDY er delt inn i seks delprosjekter / arbeidspakker (WP, work package):

Nøkkelleveranser: Forbedrede metoder og retningslinjer

BegrensSkade II / REMEDY vil redusere risiko knyttet til grunnarbeider ved å kombinere geotekniske ingeniørløsninger med risikovurdering og –håndtering, og vil forbedre samhandling blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen. Forbedrede metoder og retningslinjer skal utarbeides for følgende temaer:

 • Boring for ankere og peler
 • Dype byggegroper og fundamentering
 • Drenasje til byggegrop og metoder for tetting, samt
 • Skade som følge av vibrasjoner knyttet til anleggsvirksomhet.
Phases in construction process

Faser i et byggeprosjekt (The phases in a construction project)

Figuren under illustrerer strukturen i BegrensSkade II / REMEDY, samt rammebetingelser for bygg- og anleggsprosjekter (constraints) og forventede resultater.
 

REMEDY figur 1

 

Illustrasjon av BegrensSkade II / REMEDY, med rammebetingelser og forventede resultater

 

Prosjektleder: Dr. Jenny Langford

Period |
Loading...
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |

/ Lignende prosjekter

BegrensSkade

Periode | 2012 - 2015
FoU program