(En kort beskrivelse på norsk er gitt nedenfor. En mer omfattende beskrivelse av prosjektet er tilgjengelig på engelsk).

Forskningsprosjektet har som mål å redusere risiko for skader i byggeprosjekter som oppstår som følge av grunnarbeider (utgraving, fundamentering, anleggsarbeid), både i anleggsfasen og etter ferdigstillelse. Det legges spesielt vekt på å redusere skaderisiko for naboer / omgivelser. Prosjektet har 18 partnere som representerer alle aktører i bygg- og anleggssektoren. Norges Forskningsråd (NFR) støtter arbeidet via programmet "Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)". Finansieringen fra NFR er avgjørende for realisering av prosjektet og det bransjeomfattende samarbeidet.

Mål / Hensikt

Hensikten med BegrensSkade II / REMEDY er å integrere risikovurdering og –håndtering med geoteknisk design, for å redusere fysisk og økonomisk skaderisiko som følge av grunnarbeider. For å nå dette målet, er det stort behov for geofaglig forskning for å identifisere og forstå årsakene til skadelige setninger, samt for nye retningslinjer og krav til design og utførelse. Forskningsarbeidet i BegrensSkade II / REMEDY skal legge til rette for mer effektiv og pålitelig prosjektering og bygging.

BegrensSkade II / REMEDY har potensiale til å gi kostnadsbesparelser på flere hundre millioner NOK per år i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge. BegrensSkade II / REMEDY er en videreutvikling av tidligere forskningsprosjektet BegrensSkade. For mer informasjon om bakgrunnen for prosjektet, se prosjektets nettsider på engelsk: project bakground.

Partnere

Prosjektet har 18 partnere som representerer alle interessenter / aktører i bygg- og anleggssektoren: entreprenører, rådgivere, leverandører, og byggherrer, samt statlige organisasjoner, forsikringsselskaper og forskningsinstitusjoner. Hver partner bidrar til prosjektet med et egenbidrag på 300 kNOK over fem år.

Partnere

 
Hovedfokus

BegrensSkade II / REMEDY vil fokusere på de tre vanligste skadeårsaker som har blitt dokumentert i BegrensSkade, samt ytterligere to kilder til usikkerhet og potensielle skader:

  • Boring for peler og stagforankringer for støttevegger (f.eks. spunt) som kan føre til erosjon, omrøring og drenasje, som igjen forårsaker rekonsolidering av omkringliggende masser.
  • Større og dypere utgravinger i tettbebygde strøk har ført til et økende behov for tilpassede metoder.
  • Drenasje / lekkasje inn til en byggegrop  som fører til poretrykksreduksjon ved berg og setninger i bløte leirer.
  • Ettervirkning av vibrasjoner som oppstår ifm. byggeaktivitet, som for eksempel sprenging, pigging, komprimering eller peleramming.
  • Mangel på vurdering av risiko knyttet til prosjektering og utførelse grunnarbeider

Alle disse scenarier er i forbindelse med byggeprosjekter i Norge.

Seks delprosjekter / work packages (WP)

Forskningsaktivitetene i BegrensSkade II / REMEDY er delt inn i seks delprosjekter / arbeidspakker (WP, work package):

Nøkkelleveranser: Forbedrede metoder og retningslinjer

BegrensSkade II / REMEDY vil redusere risiko knyttet til grunnarbeider ved å kombinere geotekniske ingeniørløsninger med risikovurdering og –håndtering, og vil forbedre samhandling blant aktørene i bygg- og anleggsbransjen. Forbedrede metoder og retningslinjer skal utarbeides for følgende temaer:

  • Boring for ankere og peler
  • Dype byggegroper og fundamentering
  • Drenasje til byggegrop og metoder for tetting, samt
  • Skade som følge av vibrasjoner knyttet til anleggsvirksomhet.
Phases in construction process

Faser i et byggeprosjekt (The phases in a construction project)

Figuren under illustrerer strukturen i BegrensSkade II / REMEDY, samt rammebetingelser for bygg- og anleggsprosjekter (constraints) og forventede resultater.
 

REMEDY figur 1

 

Illustrasjon av BegrensSkade II / REMEDY, med rammebetingelser og forventede resultater

 

Prosjektleder: Dr. Jenny Langford

Ass. prosjektleder: Dr. Carsten Hauser