NGI | På sikker grunn

Vi forsker og utvikler løsninger for både næringslivet og samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn.

Vi jobber med

Marked

Bygg, anlegg og samferdsel

NGI er Norges største geofaglige kompetansesenter. Forskning kombinert med rådgivning gir et unikt utgangspunkt for å levere sikre, banebrytende og optimale løsninger.

Navn | Guro Grøneng

M | +47 901 87 535

Offshore energi

NGI er en internasjonalt etterspurt geofaglig rådgiver for offshorenæringen knyttet til utbygging og drift av offshorefelt.

Navn | Karl Henrik Mokkelbost

M | +47 928 63 592

Naturfare

NGI vurderer risiko for skred og skredfare, og bistår næringsliv, myndigheter, politi og grunneiere for å håndtere akuttsituasjoner og utarbeide sikring og andre risikoreduserende tiltak.

Navn | Anders Solheim

M | +47 416 53 697

Miljøteknologi

NGI finner løsninger og bistår myndigheter og industri med opprydding av forurenset jord, berg, sedimenter og grunnvann.

Navn | Anne Kibsgaard

M | +47 975 06 437