Det er hensiktsmessig at teknisk personell i kommunen foretar en første vurdering av de skadetilfeller som blir meldt inn. Men lokale grunneiere bør også følge årvåkent med. Her gis noen råd om hva man bør se etter ved befaring og hvilken informasjon som bør formidles til NGI, der kommunen mener det er behov for en nærmere geoteknisk vurdering.

Hva skal man se etter?

 • innsynkninger i terrenget (anslå eller ta mål av nedsynkning)
 • sprekker i terrenget (prøv å kartlegge størrelse, beliggenhet og lengde)

Hvis disse innsynkninger eller sprekker utvikler seg over kort tid, prøv å anslå eller måle, eller svar på følgende spørsmål

 • høydeforskjeller (høydeforskjell fra topp til bunn av skråning samt helning)
 • er det elv, bekk eller annet som graver i foten av (nederst i) skråningen?
 • skjer det oppdemming av vann noe sted?
 • hva er avstanden til nærmeste bebyggelse, eventuelt til veg eller jernbane?
 • er det fylt ut noen masser i det aktuelle området - nylig eller for en stund siden?

Lag en enkel skisse av situasjonen på stedet. Ved observasjoner som vurderes som alvorlige og betydelige med tanke på sikkerhet for mennesker og infrastruktur, bør geoteknisk sakkyndig konsulteres for bistand i den videre vurdering.

Grunnlagsmateriale

Dersom det er ønskelig at NGI, eller andre fagfolk skal vurdere situasjonen, vil rask tilgang til følgende informasjon lette arbeidet med kvalifisert vurdering av skredfaren:

 • Oversiktskart M=1:5000 og topografisk kart M=1:1000
 • Angivelse av området så nøyaktig som mulig ved å vise skred, sprekker eller innsynkninger i terrenget på kartene
 • Navn og telefonnummer på sentrale personer
 • Et digitalt bilde av situasjonen som kan sendes via e-post.

Tiltak

Videre oppfølging og eventuelle tiltak i en faktisk skredsituasjon bør vurderes på grunnlag av befaring av geoteknisk sakkyndig. Hvis situasjonen vurderes som akutt med fare for menneskeliv, må man evakuere det berørte området så snart som mulig. Evakuering bestemmes og gjennomgjøres av lensmann/politi.

NGIs skredtelefon

NGI har opprettet en assistanse-telefon for meldinger om assistanse ifm. skred og skredfare. Via denne telefonen kan vi formidle kontakt til skredeksperter og eventuell avtale om bistand på stedet.

 • NGIs Skredtelefon for assistanse ifm. skred: 993 03 000
Skredfare hva ser man etter 600