• Jordskred og flomskred utløses vanligvis ved at løsmasser i bratte skråninger og elveløp mettes med vann, ofte i forbindelse med kraftig nedbør og/eller snøsmelting. Erosjon og massetransport spiller også en vesentlig rolle, særlig i kanaliserte terrengformer. Menneskelige inngrep, som skogsbilveg oppe i åssiden (som på bildet over), kan medføre endrede dreneringsveier for vannet, med oppdemning av vann i bakkant av veien, oversvømmelsen kan medføre kraftig erosjon som drar med seg løsmasser og vegetasjon nedover åssiden.
    
 • Klimaendringer antas å føre til mer nedbør som igjen trolig vil innebære at jordskred og flomskred skjer hyppigere, og at skredene blir større. Det er derfor er grunn til å tro at skred blir mer skadelige og vil kunne inntreffe steder der det ikke tidligere har gått skred.
    
 • Jordskred og flomskred kan skade infrastruktur, veier, bygninger og mennesker som følge av høy hastighet og lang rekkevidde.
    
 • På oppdrag fra og i samarbeid med NVE utvikler NGI metodikk for å kartlegge hvor det kan være fare for jordskred og flomskred. Kartene anvendes som grunnlag for å vurdere tiltak som reduserer fare for tap av liv og materielle skader.
    
 • NGI gjør også analyser av skredutløp og dimensjonering og prosjektering av nødvendig sikring, samt geoteknisk prosjektering av sikringstiltak helt fram til byggefase.