Utløpsberegning

Drivkraften til alle skredtyper er tyngdekraften. Terrengmodellen og 3D-analyser basert på denne blir derfor en svært viktig faktor i vurderingen av eksponerte områder. NGI har både implementert egne utløpsberegninger direkte i ArcGIS og integrert mot eksterne utløpsberegningsprogrampakker. Ett eksempel på en utløpsberegning NGI har implementert direkte i ArcGIS er a/ß-modellen.  a/ß-modellen er NGIs egenutviklede utløpsmodell for snøskred.
Kvaliteten på terrengmodellen er styrende for hvor nøyaktig faresonene for skred og steinsprang kan vurderes.  NGI har erfaring med å bruke de fleste typer kildedata for generering terrengmodeller. De vanligste kildene for terrengdata er terrengkoter, raster og punktskyer fra laserskanning.

NGI 3D Analyse fig 1

Bildet viser resultatene av en utløpsberegning for snøskred i GIS basert på NGIs egenutviklede Alfa-Beta metode sammen med resulterende faresoner for skred. 

Deponiprosjektering

Planlegging av nye og videreutvikling av gamle deponier gjøres med grunnlag i eksisterende eller egeninnsamlede terrengdata.  Kvaliteten av terrengdataene er viktig for å få et så virkelighetsnært bilde av deponeringsvolum som mulig, samtidig som det er viktig for planleggingen av blant annet dreneringen i deponiet.  Terrengmodeller fra laserskanning er i slike tilfeller det mest nøyaktige og det absolutt foretrukne. Ved prosjekteringen av deponiet utredes gjerne flere alternativer for oppfylling og tildekking, samtidig som deponiet visualiseres i 3D.

NGI 3D Analyse fig 2

Avfallsdeponi med mektighet av lagringsmassen.

3D visualisering

De fleste fenomenene som modelleres i 3D kan også visualiseres i 3D. Eksemplet under er visualiseringen av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden.  Visningen ar laget i ArcGIS og vist i ArcScene.  Målestasjonene og simuleringen av slamutbredelsen er alle georeferert og vist sammen med detaljert batymetri fra området.

NGI 3D Analyse fig 3

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden. MP2-4 viser bøyer og målepunkter for turbiditet.  Oransje "sky" viser målt og interpolert utbredelse av vann med sedimenter.

NGIs ekspertise

 • Implementasjon av 3D utløpsberegninger i GIS
 • Integrasjon i GIS mot eksterne programpakker for 3D-beregning
 • Bruk av forskjellig typer terrengmodeller blant annet punktskyer fra laserskanning.
 • Terreng og volumanalyse
 • Visualisering i 3D

Programvare

 • ArcGIS desktop
 • ArcGIS Professional
 • Egenutviklet programvare for utløpsberegning av snøskred
 • RockyFor3D og RocFall for simulering av steinsprang
 • Voellmy for simulering av snøskred

Tjenester relatert til 3D analyse

 • Kartlegging av faresoner for alle typer løsmasseskred, steinsprang og snøskred.
 • Prosjektering og visualisering av deponier
 • 3D-visualisering