Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI – Norges Geotekniske InstituttDominik Lang, direktør Naturfare ved NGI – Norges Geotekniske Institutt

Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI – Norges Geotekniske Institutt. 
Dominik Lang, direktør Naturfare ved NGI – Norges Geotekniske Institutt

6. januar sendte NGI – Norges Geotekniske Institutt et brev til Olje- og energidepartementet og ba om en bred og uavhengig gjennomgang av skredet.

– Som en aktør i saken, og som et uavhengig forskningsinstitutt innenfor geoteknikk, er det viktig for oss at gjennomgangen blir bred og belyser så mange sider av saken som mulig. I tillegg til å se på tekniske årsaker til skredet bør kunnskapsgrunnlaget, regelverk, forvaltning og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser vurderes, sier Andresen.

Todelt mandat

Ifølge Olje- og energidepartementet skal ekspertgruppens arbeid være todelt. Først skal de finne årsakene til skredet. Deretter skal de gå gjennom læringspunkter, evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp.

– Tilnærmingen er helt i tråd med de innspillene vi ga til departementet onsdag denne uken, sier Andresen.

Relevante spørsmål som NGI håper ekspertgruppen stiller, er:

  • Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig?
  • Er faresonekartene forståelige for brukerne ute i kommunene?
  • Bør det gjøres endringer i retningslinjer og regelverk?
  • I hvor stor grad følger kommunene opp nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak?

Behov for forskning og utvikling

Geofagene er i rask utvikling og det er kommet mye ny kunnskap gjennom forskning og utvikling hos NGI og andre de siste årene. Slike metoder bør vurderes og inkluderes i rammeverket for kvikkleirekartlegging og risikohåndtering. Eksempler er geofysiske metoder som kan forbedre og effektivisere kartleggingen og moderne statistiske metoder for kvantifisering av geologiske variasjoner og usikkerhet. Dessuten er det behov for videreutvikling av numeriske metoder for konsekvensanalyser ved et eventuelt skred.

NGIs rolle i skredområdet

I perioden 2003-2008 har NGI i flere faser av utbyggingen av Nystulia boligfelt i Gjerdrum vært geoteknisk rådgiver og gitt anbefalinger om sikringstiltak.

– Nå bistår NGI og Multiconsult med geotekniske vurderinger i akuttfasen på oppdrag fra NVE. Våre oppgaver har vært, og er, å bidra til sikkerhet for rednings- og letemannskaper. Dessuten opererer vi to geotekniske borerigger som jobber med grunnundersøkelser for å avdekke om det fortsatt er kvikkleire i grunnen i områdene rundt skredet. Vi har et spesielt fokus på områdene med boliger, sykehjem, skole, samt veisystemet slik at områder kan «frigis», og at evakuerte kan flytte tilbake, sier NGIs direktør Naturfare, Dominik Lang.

Trekke lærdom av ulykken

Når ulykken i Gjerdrum nå skal gjennomgås, vil NGI stille det forskningsinstituttet har av kunnskap til rådighet.

– Geoteknikk er et komplisert fagfelt, der mange brikker må settes sammen for å kunne forstå hendelsesforløpet. Selv med den til enhver tid beste forskningsbaserte kunnskap og metoder, vil det være usikkerheter knyttet til en lang rekke faktorer. Det er behov for mer forskning, utvikling og kunnskapsoppdatering – for eksempel av dagens system med faresoner, sier Andresen.  

Han er spent på hvem som skal sitte i granskingsgruppen og hvilke konklusjoner og læringspunkter de kommer fram til. Det vil være et omfattende og tidkrevende arbeid.

– For oss som jobber med geoteknikk og geofaglige vurderinger vil Gjerdrum-skredet for alltid være et veiskille. Alle som har ansvar for kartlegging og risikohåndtering i områder med kvikkleire må være åpne for å ta lærdom av denne ulykken og å forbedre lovgivning, regelverk og retningslinjer, ansvarsforhold og metoder, sier Andresen.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


LINKS:
Se her for mer informasjon