Fra 28. november til 2. desember 2022 startet de første forhandlingene i den mellomstatlige forhandlingskomitéen om plastforurensning i regi av FNs miljøprogram, UNEP. Målet er å få på plass et bindende forbud mot plast, inkludert det marine miljøet.

Innspillsbrev fra ni forskere

I et brev til norske miljømyndigheter, som er signert Hans Peter Arp ved NGI – Norges Geotekniske Institutt og åtte andre forskerkollegaer fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning), SINTEF Ocean, NTNU, NILU-Norsk institutt for luftforskning og Norsk Polarinstitutt, vektlegger forskerne at utfordringene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensing må sees i sammenheng med klimaendringene og naturtap.

"Vi applauderer derfor Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet for arbeidet som gjøres med plastavtalen og vitenskapspanelet".

Helhetlig tilnærming

I brevet ber forskerne blant annet om at norske forskningsmiljøer blir involvert tidlig i prosessen for å gi innspill på det faglige grunnlaget for avtalen, at avtalen må ta hensyn til global ulikhet og mangfold og at myndighetene i forhandlingene vurderer tiltak gjennom hele verdikjeden til plast.

– I tillegg løfter vi fram at tiltak rettet mot plast og mot kjemikalier må sees i sammenheng. Plastavtalen bør derfor utvikle tiltak for å fase ut bruken av de mest skadelige kjemiske og polymeriske komponentene i plastmaterialer. Avtalen bør også gå inn på uidentifiserte stoffer og stoffer som så langt ikke er risikovurdert, sier Arp, som er teknisk ekspert i miljøkjemi ved NGI og professor II ved NTNU og én av koordinatorene bak innspillet til norske myndigheter.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


DOCUMENTS:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00842/92c96975-514b-4b74-80eb-1898da6e52ce.pdf