Lars Andresen, administrerende direktør i NGI – Norges Geotekniske Institutt. Debattinnlegget ble publisert i Dagsavisen 29.9.21.

I mars i år la regjeringen fram Nasjonal transportplan for de neste tolv årene. Samlet var planen på størrelse med et norsk statsbudsjett. De midlene som er satt av til forskning, er kun på 150 millioner kroner.

Eksempelet illustrerer at det blir investert for lite i forskning og utvikling for Norges nest største næring. I Langtidsplanen for forskning som nå revideres, er bygge- og anleggsbransjen ikke nevnt. Mangelen på forskning og kunnskapsutvikling bremser Norges nest største bransje i å utvikle og ta i bruk innovasjoner som kan bidra til å møte vår tids største utfordring: Klima- og naturkrisen.

Klimaversting og problemløser

Bygge- og anleggsbransjen står globalt for om lag 40 prosent av klimagassutslippene. Her hjemme er bransjens andel av klimagassutslippene langt lavere, om lag 16 prosent. En fjerdedel av det årlige avfallet i Norge kommer fra bygg og anlegg og bransjen forbruker en fjerdedel av råstoffene vi bruker. Sammen med næringslivet jobber vi i forskningsmiljøene kontinuerlig med å finne nye og mer bærekraftige løsninger på for eksempel:

Hvordan kan vi tilpasse bygg og infrastruktur til et klima i endring?

Hvordan kan vi bruke digital teknologi for å overvåke miljøbelastning og utslipp fra store infrastrukturprosjekter?

Hvordan kan vi finne gode erstattere for klimabomber som betong og sement som byggematerialer og grunnforsterking?

Vi opplever at næringslivet er framoverlent og villig til å ta i bruk innovative løsninger som er bra for verdiskapingen og bra for klima og miljø. Når myndighetene stiller krav, følger store offentlige byggherrer kravene og bruker innkjøpsmakten sin. Det driver fram innovasjon i leverandørkjeden. Den store utfordringen i dag er at forskningsmidlene rettet mot bygg og anlegg er for små.

Øk overføringene fra relevante departement

Bygg og anlegg er en bransje som kan favne flere departementer – som Samferdsel, Næring, Kommunal, Klima- og miljø. Den reviderte langtidsplanen for forskning må derfor identifisere bygg, anlegg og infrastruktur som strategisk viktig og se behovet for å investere i kunnskap slik at overføringene fra relevante departementer til Forskningsrådets programmer øker.

Vi ser fram til den reviderte versjonen av Langtidsplanen. Og vi håper at et søk i den planen gir treff på søkeordene "bygg og anlegg".


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.