NGI er én av flere aktører som har reagert negativt på forslaget fra Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, om å endre deler av teknisk forskrift og innføre krav til dokumentasjon av klimagassregnskap i livsløpet for boligblokker og yrkesbygg. Direktoratet foreslår imidlertid at alt som er under bakken ikke skal være med i beregningen.

– Det er svært uheldig at grunnarbeid, fundamenter og transport av materialer og løsmasser ikke inkluderes når beregninger av klima og miljøpåvirkninger fra bygninger tas inn i ny tekst til TEK17. For eksempel viser beregninger vi har gjort viser at transport av masser fra utgraving av byggegrop utgjør en betydelig andel av klimagassutslippene fra grunnarbeider, sier Grøneng.

NGI mener derfor at TEK17 må inkludere beregninger av klima og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter, på samme vis som for bygningsdelen.

– Vi har metodikk for å kunne måle hvordan grunnarbeid og fundamentering påvirker klima og miljø og vi har mye kunnskap om hvordan vi kan redusere påvirkningen. Utkastet til ny tekst i TEK17 er ikke i nærheten av å reflektere kunnskapen og viljen til innovasjon i sektoren. DiBKs forslag kan ikke bli stående, sier Grøneng.

Hele høringsinnspillet fra NGI kan du lese her.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.