De fire forskningsinstituttene NIVA, IFE, NGI og NILU gjennomfører en prosess for å vurdere et formalisert og utvidet samarbeid. Vi har hatt et godt samarbeid om innspillet og vil også samarbeide om andre relevante høringsinnspill fremover.

Her er innspillet fra NIVA_IFE_NGI_NILU til langtidsplanen, Meld. St. 4 (2018–2019) Melding til Stortinget Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028.

Langtidsplanen har tiårige mål og prioriteringer og mer konkrete mål for innsatsen i den kommende fireårsperioden. Planen revideres hvert fjerde år for å ta hensyn til politiske og samfunnsmessige endringer.

De overordnede målene for langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, å møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. For kommende langtidsplanperiode lanserer regjeringen tre nye opptrappingsplaner:

  • Et teknologiløft på 800 mill. kroner
  • FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 mill. kroner
  • Kvalitet i høyere utdanning på 250 mill. kroner.

Regjeringens langsiktige prioriteringer favner om flere av våre sentrale forskningsområder. Les mer om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning på regjeringen.no.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


LINKS:
Les mer om saken her