Som miljø-og anleggsgeoteknisk rådgiver i dette prosjektet har NGI bidratt til positive bærekrafttiltak. Dette er knyttet til reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering som er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter. I hovedsak er dette som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
   
Skanska har hatt store besparelser i prosjektet, siden de har fått aksept for omdisponering og lokal bruk av morenemasser, i tråd med NGIs løsningsforslag. Bærekraft og god økonomi går derfor hånd i hånd.
   
Riksvei 3/25 er første norske prosjekt som oppnår Whole Team Award. Det betyr at også tidligfase, prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert. Dette er et OPS-prosjekt, og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS, som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Prosjektet består av 15,2 kilometer firefelts vei med midtdeler og 10,4 kilometer to- og trefelts vei med midtdeler, samt blant annet ti bruer og 18 over- og underganger.
   

The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


PRESS:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/baerekraft-og-god-okonomi-hand-i-hand?publisherId=17847189&releaseId=17889764