Denne utmerkelsen er en anerkjennelse av det omfattende arbeidet som Rune Dyvik har brukt på å utvikle ASTM-standardbetegnelse D8295 "Standard Test Method for Determination of Shear Wave Velocity and Initial Shear Modulus in Soil Specimens using Bender Elements". Bidraget og innsatsen for utarbeidelse av denne standarden blir satt stor pris på av ASTM komité D18.

Prisen skulle opprinnelig deles ut 29. juni 2020 på komitémøtet i Boston, MA, men på grunn av Covid 19-pandemien og tilhørende begrensninger har presentasjonsseremonien blitt utsatt flere ganger. ASTM-prisen ble derfor sendt til Rune nå i vår.

Bestemmelse av initial skjærmodul

Initial skjærmodul, Gmax, til en jord er en viktig parameter for en rekke geotekniske problemstillinger og designapplikasjoner. Eksempelvis er Gmax nødvendig for å analysere og studere effekten av interaksjonen mellom en struktur (byggverk) og den omkringliggende jorden (grunnforholdene) ved sykliske eller dynamiske belastningssituasjoner som bølgelastning eller jordskjelv. Den initielle skjærmodulen er normalt assosiert med skjærtøyningsnivåer på ca. 0,001%, der Gmax er relativt konstant og med en maksimal skjærmodulverdi for jord.

Benderelement er et elektromekanisk måleinstrument som konverterer mekanisk energi (bevegelse) enten til eller fra elektrisk energi. Benderelementene kan installeres i en rekke standard utstyrstyper for laboratorietesting, for eksempel treaksialtest, direkte simpel skjærtest og i ødometertester. Senderen for benderelementet er montert i topplaten og mottakerelementet i sokkelen.

Under en test måles skjærbølgetiden fra toppen til bunnen av prøven med et digitalt oscilloskop eller en datamaskin. Gmax beregnes ut fra skjærbølgehastighet og jordtetthet. Måling av skjærbølgehastighet er en ikke-destruktiv metode. Slike målinger kan derfor tas når som helst i en triaksial, direkte enkel skjær- eller ødometer-test uten å forstyrre eller ødelegge selve testen.

Testmetoden har vært i bruk på NGI siden 1985, men det har ikke vært en etablert standard for hvordan slike tester skal utføres, før nå. Se også lenke til PDF om Benderelement-forsøk.


The Norwegian Geotechnical Institute (NGI) is a leading international centre for research and consulting within the geosciences. NGI develops optimum solutions for society, and offers expertise on the behaviour of soil, rock and snow and their interaction with the natural and built environment. NGI works within the markets Offshore energy; Building, construction and transportation; Natural hazards, and Environmental Engineering. NGI is a private foundation with office and laboratory in Oslo, branch office in Trondheim, and daughter companies in Houston, Texas, USA, and Perth, Western Australia. NGI was established in 1953.


LINKS:
Les mer om saken her