Norges ledende geoekspertise for industri og næringsliv

Evnen til å kombinere spisskompetanse innen geofagene og mange komplementære fagekspertiser gjør NGI i stand til å tilby et bredt tjenestespekter. NGI utfører rådgivnings- og konsulentoppdrag for private og offentlige utbyggere for å vurdere grunnforhold, konseptstudier og prosjektering for plan- og byggefase, både på land og offshore.

Rådgivende ingeniør geoteknikk

NGI har sentral godkjenning som "Ansvarlig prosjekterende" (RIG) og "Ansvarlig søker" i tiltaksklasse 3 i henhold til plan- og bygningsloven og er dermed en sentral rådgiver for alle typer fundamentering og grunnarbeider innen bygg-, anlegg- og samferdselssektoren.

Internasjonalt ledende i offshore geoteknikk og CO2-lagring

Siden 1970-tallet har NGI opparbeidet en internasjonalt ledende rolle innen offshore geoteknikk med prosjektering av løsninger for fundamentering og forankring av offshore-konstruksjoner, og vurdering av risiko og geohazards, som stabilitet av sjøbunnen og fare for lekkasje av grunn gass etc.

NGI har gjennom målrettet FoU med norske og internasjonale samarbeidspartnere opparbeidet ekspertise knyttet til CO2-lagring i undergrunnen.

Skred- og naturfare

NGI er Norges skredfaglige kompetansesenter, og våre skredeksperter benyttes av myndigheter og grunneiere ved akutte skredhendelser for å vurdere skredfaren, behov for evakuering, og foreslå sikring og risikoreduserende tiltak. Stein- og fjellskred, undersjøiske skred i fjorder og vann, og jordskjelv kan forårsake flodbølger (tsunami). NGI har internasjonalt ledende ekspertise på hvordan flodbølger dannes, utvikles og utbrer seg i fjorder, innsjøer og åpne havområder. Og ikke minst kraften og oppskyllingshøyden når bølgen når og treffer land.

Rydder forurenset grunn

NGI finner løsninger og bistår myndigheter og industri med opprydding av forurenset jord, berg, sedimenter og grunnvann. Nøkkelkompetansen innen miljøteknologi omfatter undersøkelse, overvåkning, risikovurdering, tiltaksvurdering og oppfølging av opprydding av forurenset jord, grunnvann, sedimenter og syredannende bergarter. Vi jobber også mye med nyttiggjøring av avfall og restprodukter, grunn CO2-lagring og miljøkartlegging av bygg og industritomter.