NGIs laboratorieområde med tilhørende verksteder og forsøkshall for modellforsøk er på hele 2000 kvadratmeter. Laboratoriene er grunnpillarer i vår virksomhet og representerer utgangspunktet for mange av NGIs kompetanseområder. Vi har laboratorier for

  • geotekniske undersøkelser (løsmasser - soil mechanics)
  • bergmekaniske undersøkelser
  • miljøgeotekniske undersøkelser og modellforsøk.

Laboratoriet utfører undersøkelser både for NGIs egne avdelinger og for andre firmaer i henhold til avtale.

Lab-teknisk spisskompetanse

  • laboratoriepersonell med meget høy kompetanse og lang erfaring
  • kapasitet til å utføre stort antall tester av høy kvalitet innenfor avtalt tidsrom
  • planlegge og gjennomføre modellforsøk i lab og felt, som grunnlag for forskning og utvikling av nye løsninger og beregningsmetoder 

Resultatene fra laboratorieforsøk benyttes til å planlegge og prosjektere optimale fundamenteringsløsninger, vurdere stabilitet og skredfare samt oppførsel av reservoar- og takbergarter  i forbindelse med olje- og gassproduksjon.

NGIs moderne miljølaboratorium har en bred utstyrspark for organisk og uorganisk analyse. Laboratoriet har lang erfaring med å sette opp spesielle tester, analyser og forsøk for å bestemme utlekking av forurensning fra jord, marint sediment og avfall.

I 2012 åpnet Schmertmann Research Laboratory (SRL) på NGI. Dette er et geoteknisk forskningslaboratorium med avansert testutstyr. Formålet å studere grunnleggende oppførsel av løsmasser under forskjellig belastning. SRL vil med dette kunne tiltrekke seg forskere og studenter fra hele verden.

Akkreditert

NGIs løsmasselaboratorie og miljølaboratorie er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringsomfanget kan sees her.