NGIs laboratorieområde med tilhørende verksteder og forsøkshall for modellforsøk er på hele 2000 kvadratmeter. Laboratoriene er grunnpillarer i vår virksomhet og representerer utgangspunktet for mange av NGIs kompetanseområder. Vi har laboratorier for

  • geotekniske undersøkelser (løsmasser - soil mechanics)
  • bergmekaniske undersøkelser
  • miljøgeotekniske undersøkelser
  • modellforsøk.

Laboratoriet utfører undersøkelser både for NGIs egne avdelinger og for andre firmaer i henhold til avtale.

Lab-teknisk spisskompetanse

  • laboratoriepersonell med meget høy kompetanse og lang erfaring
  • kapasitet til å utføre stort antall tester av høy kvalitet innenfor avtalt tidsrom
  • planlegge og gjennomføre modellforsøk, som grunnlag for forskning og utvikling av nye løsninger og beregningsmetoder 

Resultatene fra laboratorieforsøk benyttes til å planlegge og prosjektere optimale fundamenteringsløsninger, vurdere stabilitet og skredfare samt oppførsel av reservoar- og takbergarter i forbindelse med lagring av CO2 i tidligere reservoarer.

Model test pipe soil interaction 800 400

Modellforsøk for å studere interakskjon mellom rørledning og sjøbunn

Miljølaboratorium

NGIs miljølaboratorium er viktig forskningsinfrastruktur for NGIs FoUI-prosjekter innen miljøsektoren. Aktiviteten omfatter bestemmelse av stoffers mobilitet og miljørisiko, samt analyser av organiske forbindelser fra passive prøvetakere med GC-MS.

Det utvikles ny overvåkningsteknologi via FORNY-programmet til NFR, og pågår innovativ utvikling av metodikk for bestemmelse av mikroplast i sedimenter, vann, jord og biota. Laboratoriet benyttes av MSc-studenter, PhD- og post-doc-stipendiater i tillegg til NGIs egen stab.

Schmertmann Research Laboratory

I 2012 åpnet Schmertmann Research Laboratory (SRL) på NGI. Dette er et geoteknisk forskningslaboratorium med avansert testutstyr. Formålet å studere grunnleggende oppførsel av løsmasser under forskjellig belastning. SRL vil med dette kunne tiltrekke seg forskere og studenter fra hele verden.

Akkreditert

NGIs laboratorium er akkreditert av Norsk akkreditering i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Akkrediteringsomfanget kan sees her.