Kunnskap om grunnforhold er nøkkelen

Mangelfulle grunnundersøkelser kan føre til feil valg av fundamenteringsløsning, feilaktig dimensjonering av fundamenter, uheldig og farlig gjennomføring av grunnarbeider, samt skader på både nabobygg og selve nybygget. Det kan også medføre overdimensjonerte og dermed unødvendig kostbare fundamenter. Mer informasjon grunnundersøkelser og oppgaver vi utfører kan sees her.

NGI Sonic drill
NGI anskaffet sommeren 2017 en avansert Sonic borerigg som er den første i sitt slag i Norge. Denne brukes til å bore i faste grunnforhold, som morenemasser, og hente opp sammenhengende prøver fra disse lagene. Den er blant annet benyttet til grunnundersøkelser for den nye Ringeriksbanen, miljøprøvetaking av forurenset grunn, samt prøvetaking ned til 12 meter i en fyllingsdam der det var mistanke om lekkasjer.

 
Kombinasjon av geofysiske og tradisjonelle feltundersøkelser

Feltundersøkelser omfatter feltbefaring med visuell inspeksjon av aktuelle områder, tradisjonelle grunnundersøkelser med boring, prøvetaking og sondering, samt geofysiske undersøkelser som gir informasjon om grunnen helt uten graving eller boring. Geofysiske undersøkelser involverer elektriske metoder, elektromagnetisme og seismiske bølger. Dette kan avdekke viktige geotekniske egenskaper slik som grunnfjellsdybde, løsmassestabilitet og bergkvalitet, samt kartlegge reservoarer med vann eller olje, metallobjekter eller forurensningskilder.

Dersom dagens geofysiske teknologier integreres med tradisjonelle geotekniske grunnundersøkelser kan man produsere svært detaljerte, kontinuerlige og omfattende modeller for anvendelser innenfor tallrike områder. Informasjon om geofysikk, fjernmåling og GIS kan sees her.

AEM m InterCity resultat
Bilde fra AEM-undersøkelse (t.v.) for å kartlegge grunnen. Resultater fra AEM-undersøkelse langs Intercity traseer i Vestfold og Østfold (t.h.)