NGI har et bredt sammensatt fagmiljø med kompetanse for å vurdere effekten av jordskjelv og vibrasjoner:

 • dynamikk
 • geomaterialers oppførsel
 • akustikk
 • anvendt matematikk
 • signalprosessering.

Dette gir et unikt utgangspunkt for å løse praktiske problemer og drive forskning og utvikling i tilknytning til jordskjelv og vibrasjoner.

Jordskjelv Vibrasjon illustrasjon

De siste hundreårene har over én million mennesker omkommet, og flere hundre milliarder dollar gått tapt på grunn av jordskjelv verden over.

Vibrasjoner fra jernbane, tung-transport, anleggsarbeid, etc. er til plage for mange mennesker. Et økende antall laboratorier og produksjonsanlegg er ekstremt følsomme for vibrasjoner, og krever spesiell årvåkenhet ved dimensjonering av fundamentene. For offshoreplattformer, vindmøller og andre faste konstruksjoner, gir bølger og vind vibrasjoner som går ut over konstruksjoners sikkerhet og levetid.

Dagens nybygg og konstruksjoner skal dimensjoneres til å tåle belastning fra eventuelle jordskjelv. I 2004 ble det innført krav om jordskjelvdesign i Norge, og fra 2010 skal Norge følge jordskjelvreglene i Eurocode 8. De mest aktuelle temaer innen jordskjelv i Norge er skråningsstabilitet, jordskjelveffekter på peler, og syklisk respons av kvikkleire.

NGIs spisskompetanse

 • oppførsel av jord- og bergmaterialer ved vibrasjoner og dynamisk belastning
 • samvirke mellom jord og konstruksjon
 • avanserte numeriske beregninger av vibrasjoner og bølgeutbredelse i jord og berg
 • modellering av løsmassers respons på jordskjelvbølger
 • instrumentering, måling og analyse av vibrasjoner i jord, berg og konstruksjoner
 • naturkatastrofer forårsaket av jordskjelv
 • probabilistisk seismic hazard analyse (PSHA)

Gjennom kunnskap om jordmodellering og løsmassers respons på rystelser og dynamisk belastning, gjør vi analyser og beregninger for jordskjelv og vibrasjoner og ser på effekten av avbøtende tiltak. Aktuelle problemstillinger er bygninger, bruer, jernbaner, offshorekonstruksjoner og skråninger som utsettes for vibrasjons- og jordskjelvbelastning.

Vi har et særlig fokus på å utnytte skjærbølger.  Innen dette feltet har NGI utviklet en sjøbunns-skjærbølgevibrator.  Vi deltar også i utvikling av innovative dynamiske målesystemer for bruk i olje- og gassindustrien.

Forskning og utvikling

Vi fokuserer for tiden på:

 • Oppførsel av forskjellige jordarter, stabilitet av skråninger og ledninger offshore under jordskjelvbelastning.
 • Respons av peler og skråpeler under jordskjelv
 • Modellering av dynamisk respons av vindturbiner og offshore plattformer
 • Lydinduserte vibrasjoner i bygninger, bakkens innflytelse på utbredelse av lavfrekvent lyd og vibrasjon
 • Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsing av skred i kvikkleire, oppførsel av kvikkleire under jordskjelv.
 • Dimensjonering av fundamenter for vibrasjonsømfintlige fasiliteter
 • Lavfrekvente vibrasjoner og strukturstøy fra jernbane, dynamikk på høyhastighetsbaner.

NGI er involvert i standardisering innen vibrasjoner og jordskjelv, og er medlem av Norsk standards jordskjelv- og vibrasjonskomiteer. Vi har ledet utarbeidelsen av de norske standardene for vibrasjoner fra transport og virkning på mennesker, NS8176 og standardene for vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet, NS8141. 

NGI-ere foreleser og veileder studenter innen vibrasjoner og jordskjelv på NTNU, og holder foredrag på nasjonale og internasjonale konferanser, og bransjearrangementer.