Forventede klimaendringer vil sannsynligvis gi hyppigere og sterkere stormer som sammen med havnivåstigning vil gjøre stormflo til et økende problem i Norge. Dette er noe vi ser allerede i dag.

Statistikk og farekart for stormflo for hele Norge ligger i kartverkets tjeneste SeHavnivå og SeHavnivå i kart. Data fra kartverkets sider tar ikke hensyn til lokale effekter, kobling mellom flom i elv og stormflo og effekten av dette eller vindbølgers innvirkning. NGIs kompetanse på stormflo- og bølger inkluderer alle disse effektene. Våre analyser bruker typisk et estimert havnivå for år 2100.

NGI's stormflo-kompetanse knytter seg til:

  • Avanserte numeriske modeller for analyse av stormflo grunnet kombinasjon av astronomiske og meteorologiske faktorer
  • Vindgenererte bølger, også i kombinasjon med stormflo
  • Kobling av stormflo med vannføring (flom) ved elveutløp
  • Erosjonspotensiale
  • Væranalyse     
  • Modellering av vindfelt

NGI tilbyr følgende tjenester innen stormflo:

  • Utarbeidelse av detaljerte faresonekart knyttet til grenseverdier i byggteknisk forskrift (TEK17)
  • Beregning av oppskylling av stormflo og bølger innover land, f.eks. mot kritiske fasiliteter eller annen infrastruktur.
  • Beregning av erosjonspotensiale
  • Sikringstiltak mot stormflo, vindbølger og erosjon

Forskning og utvikling

NGIs strategiske forskningsprosjekt Multi-scale Erosion Risk under Climate Change" – MERRiC/MERRIK (2017-2019) fokuserte blant annet på økt kompetanse innen stormflo og vindbølger. Det ble her sett på modellering av erosjonspotensiale ved stormflo og vindbølger basert på kornstørrelse.