I Nord-Norge var den gjennomsnittlige temperaturen likevel under 0 grader, mens på Vestlandet resulterte den overnevnte økningen at det var plussgrader i gjennomsnitt for vinteren. Flere langvarige mildværsperioder på Vestlandet og mange korte lavtrykkspassasjer i Nord-Norge ga brå snøsmelting og stor fare for våte snøskred i de fleste varslingsområdene.

Slike varierende værforhold førte til at snødekket endret seg raskt fra stabilt til ustabilt mange ganger i løpet av sesongen og ga mange skred i fjellet. Denne vinteren ble dessverre blant de mest dødeligste skredvintrene i Norge på mange år med 13 omkomne.

Snøsituasjonen i Norge vinteren 2018/2019 måned for måned

Strynefjellet

Sesongen starta med svært lite snø i varslingsområdet. Det første større snøfallet kom ved juletider og auka snøhøgda frå ca. 30 til ca. 75 cm. Deretter kom det mykje vêr med sterk vind, skredfaren auka tilsvarande og vegen vart stengd. I midten av januar kom det nye store snøfallet som auka skredfaren og utløyste fleire skred. Nokre gjekk over vegen. Både i februar og mars var det vellukka sprengingsoperasjonar i Grasdalen like før nye snøstormar og mildvêr. Godt samarbeid mellom Mesta og varslingsgruppa gjer at slike sprengingsaksjonar kan utførast til rett tid og dermed spare samfunnet for vegstengingar. Resten av sesongen var relativt roleg med mykje pent vêr og gradvis snøsmelting før eit siste snøfall i slutten av april.

Dei fleste dagane denne vinteren var det faregrad 2 moderat, men det var sendt ut 8 varsel med faregrad 4 stor, og 33 varsel med faregrad 3 – betydelig. Det var også 2 situasjonar der køyretyg køyrde inn i skred i vegen, den eine nede i Hjelledalen – utanfor varslingsområdet. Begge gongane var det faregrad 3 betydeleg og middels sannsyn for skred på vegen.

 
Sunnmøre

Sunnmøre vegdistrikt er stort og vêret og snøforholda varierer mykje frå dei kystnære områda utanfor Volda til indre Sunnmøre med Geiranger og Valldal. Området er prega av mange store, men også små skredbaner. Sjølv om området vert evaluert kvar dag vert varsel kun send ut dersom Statens Vegvesen ber om det. Vinteren 2018/2019 vart det send 7 varsel, alle med faregrad 3.

Vinteren kom relativt seint i gang, men første runde med skikkeleg skredvêr i midten av januar. I februar var det ein lang periode med mildt vêr og plussgrader heilt til topps. Dette gjorde at det i ytre delar, som i Dalsfjorden og Austefjorden tidleg vart lite snø i lågareliggande områder og liten fare for at snøskred skulle nå vegane. I indre delar var situasjonen annleis og det kom også ei relativt sein runde med ordentleg vinter og stort snøfall igjen i april.

Det har vore fleire vegstengingar grunna snøskred eller fare for snøskred. 17. januar gjekk Grandefonna i Geiranger stor og stengde vegen i ei veke. Forut for dette kom det omkring 70-100 cm snø i løpet av 3-5 dagar med NV vind. Nokre seier at det er 40 år sidan skredet var så stort.

Grandefonna har fleire losneområde, og omtrent 2 veker seinare gjekk dette skredet på nytt over vegen, denne gongen utan ny nedbør, men med kraftig vind frå NØ.

På fjellet mellom Eidsdal og Geiranger har det gått mange skred i vinter, dei fleste av desse er oppdaga med infralydsystem. Det er særleg denne vegstrekka, samt Norangsdalen som har vore stengd mange gongar grunna snøskredfare.

 

Storheia

Vest for Trondheim ved Storheia vindpark (https://www.fosenvind.no/vindparkene/storheia-vindpark/) på Fosen ser man ikke på snøskred som det største problemet i terrenget. Men det finnes skrenter og mindre fjellsider som kan gi opphav til snøskred som kan nå veien som går opp til anlegget. I tillegg er området vindutsatt og det inntreffer ofte intense snøfall som kan føre til at det legger seg opp rundt 1 meter snø på kort tid. Slike intense snøbyger fikk vi erfare i juleferien 2018 da det kom ca. 200 mm nedbør på Fosen etter flere uker med oppholdsvær. Denne gangen kom nedbøren som regn og vasket bort det tynne snødekket som tidligere hadde bygget seg opp ovenfor veien på grunn av vindtransport. I den forbindelsen ble det sendt ut det første av sesongens totalt tre varsler om betydelig skredfare (skredfare 3). Etter et langvarig mildvær ved nyttårstider ble det kaldt igjen, og dette varte i ca. en måned. Vinden sto stort sett rett på fjellsiden, slik at det likevel ikke bygde seg opp mye snø. En ny periode med langvarig mildvær kom i februar som også resulterte i skredfare 3 - betydelig. Det siste varslet om betydelig skredfare i området ble sendt i slutten av mars pga. av en rask temperaturstigning etter et større snøfall. Generelt var det en rolig vinter med lite snø og relativt stabilt snødekke.

 

Svartavannsvegen

BKK Nett AS har i forbindelse med sitt arbeid i Modalen område (https://www.bkk.no/nett/modalen-mongstad) behov for å bruke veien opp til Svartavannsdammen. Veien er vanligvis vinterstengt, men grunnet høyere lufttemperatur enn vanlig for området  i perioden desember 2018 – februar 2019, samt varierende nedbør, ønsket man å åpne veien tidligere i vinter ved hjelp av NGIs snøskredvarslingstjeneste. Til tross for at det er betydelig mer utfordrende og generelt uheldig å begynne snøskredvarsling midt i en vintersesong, var NGIs varslingsgruppe godt kjent i området fra før og kunne bistå med varslingen. Veistrekningen er relativt lang og variert terrengmessig, så veien ble inndelt i flere strekninger slik at det skulle være mulighet for å åpne veien gradvis, først i lavereliggende områder der snøen smeltet tidligst og deretter mot høyereliggende områder med mer snø. Det første varselet for Svartavannsvegen ble sendt ut den 15. mars 2019. De første varslingsukene var preget av mye nedbør i alle former med total nedbørmengde på ca. 250 mm ila. mars måned, noe som tilsvarer ca. 130% av månedsnormalen i regionen. Det var også i gjennomsnitt ca. 2°C varmere enn normalt. Skredfaren var betydelig og sannsynligheten for at eventuelle skred ville nå veien var stort sett middels og høy. Store mengder regn og mildvær smeltet bort mesteparten ab snøen ved den nedre delen av veien (fram til Vemundsbotn) før begynnelsen av april, men det var fortsatt en del snø igjen i fjellområdene. Det var mye pent vær i april, og i løpet av måneden kom det bare 15 mm nedbør, og skredfaren var stort sett liten. Sterk solinnstråling smeltet snøen gradvis bort og ingen skred ble observert. I begynnelsen av mai kom det et par nye snøfall i fjellet. Dette økte ikke skredfaren i vesentlig grad, slik at veien kunne brøytes opp helt til Svartavannsdammen.

 

Straumen

Statnetts anlegg ved Straumsvatnet er potensielt utsatt for steinsprang om sommeren og snøskred om vinteren. Skredvarslingen er derfor delt i to perioder: snøskredvarsling i vintersesongen og steinsprangvarsling i sommerhalvåret. Vinteren 2018-2019 var ganske utfordrende for snøskredvarslingen på grunn av mye bygevær, vind og mildvær. Dette preget været i hele Nord-Norge. I den aktuelle fjellsiden var det likevel lite snø som flere ganger smeltet helt bort eller ble til is som truet veien. Stor skredfare (faregrad 4) ble varslet kun i to korte perioder ila. sesongen, og det ble observert skredhendelser ved begge anledninger: i slutten av februar gikk det flom i bekker på sva med isklumper og grus ned på vegen som følge av mye nedbør. I slutten av mars falt det store snømengder i området som ga opphav til en dødsulykke i nærheten av varslingsområdet (https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3M8Py/to-menn-omkom-i-skred-i-nordland). Nå er snøskredsesongen 2018-2019 avsluttet og vi ser frem til å bistå Statnett med våre steinsprangvarsler for anlegget!

 
Skjomen

Statnetts anlegg i Skjomen (https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-nord/skjomen-transformatorstasjon/) ligger i et område med omtrent 1000 mm nedbør årlig. Litt over halvparten av dette kommer vanligvis i løpet av skredvarslingssesongen. Etter en nedbørsfattig vintersesong i fjor, kom det ca. 30% mer nedbør enn normalen i år. Til tross for det, var det flere ganger bart i utløsningsområdet ovenfor anlegget pga. mildvær og regn. Det var flere perioder med sterk vind i kombinasjon med nysnø og kulde, og dette transporterte fokksnø ut i det aktuelle området ovenfor anlegget og økte skredfaren. Den 24. mars gikk det et snøskred over veien ved Grindvika innenfor anlegget. Varslet skredfare var da 3 betydelig og sannsynlighet for treff middels.  Ellers var det stort sett liten og moderat skredfare i området med lav sannsynlighet for at eventuelle skred treffer anlegget det meste av varslingssesongen 2018-2019.

 

Skredvarsling for utsatt bebyggelse i Nord-Norge

Den totale vinternedbøren for denne sesongen var ca. 25% høyere enn normalen. Været var preget av mye nedbør i byger, mange mildværsinnslag og mye vind som følge av lavtrykkspassasjer. Kuldeperiodene var kortvarige. Det gikk mange skred i fjellområdene og over veier i Nord-Norge denne vinteren, og det var flere snøskredulykker enn vanlig.

Vinteren i Nord-Norge begynte med lite snø og flere skifter mellom mildvær med regn og perioder med kulde og kraftige snøbyger. Desember 2018 var også en måned med ca. 20% mindre nedbør enn normalen. Til tross for relativt stabile snøforhold i lavereliggende strøk, var det stedvis ustabile forhold i høyfjellet og en tragisk skredulykke hvor fire personer omkom, fant sted i Tamokdalen den 2. januar. En slik start på sesongen ga grunnlag for vedvarende svake lag i snødekket for resten av sesongen.

Mye nedbør (ca. 40% over normalen) og vind førte til at 8 skredvarsler ble sendt ut til kommunene i januar. Ett av dem varslet om skredfare 4 for Lofoten innenfor varslingsområdene Skjelfjorden, Ramberg og Napp med høy sannsynlighet for snøskred mot den utsatt bebyggelsen. Et hus ved Ballstad ble truffet av skred og en del av bebyggelsen ble evakuert. I februar kom det dobbelte av den normale månedsnedbøren i kombinasjon med mye vind, og det ble sendt ut varsler om stor skredfare flere steder: Senja, Sør-Troms og Lofoten. Til tross for mye nedbør (ca. 160% av normalen) og vind i mars var snøforholdene ovenfor den utsatte bebyggelsen relativt stabile. Lange perioder med pent vær kom først i april som bare hadde ca. 60% av den normale månedsnedbøren. Deretter begynte snøen å smelte.

 
Evaluering av varslingen 2018/2019