Snøskred utgjør en trussel i bratt, skredutsatt terreng i Norge. Enkelte veistrekninger, bygg- og anleggsplasser er spesielt utsatt. Derfor utfører NGI overvåking og daglig snøskredvarsling på oppdrag for myndigheter eller firma som har sikkerhetsansvar. Varslene brukes lokalt til å håndtere risikoen ved opphold eller arbeid i slike skredutsatt områder.

For vinteren 2019-20 har NGI følgende snøskredvarslingsoppdrag:

mesta
Strynefjellet

Varslingen for Strynefjellet skjer på oppdrag for MESTA og dekker en strekning på ca. 20 km av Riksvei 15. Varslingstjenesten her skal i første rekke sikre arbeidet med snøbrøyting og vedlikehold av veistrekningen i vinterhalvåret. Veien er utsatt for tildels store skred som kan utløses med nedbør og vind fra ulike retninger.

Storheia, Åfjord, Trøndelag
Statkraft og Fosen Vind 180

For Fosen Vind AS / Statkraft overvåkes et skredutsatt område på Storheia, 5 km sør for Årnes i Åfjord, på Fosenhalvøya i Trøndelag, der man skal bygge en del av Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

Sunnmøre - skredutsatte veistrekninger
Statveg under sentrert stor

For Statens vegvesen, Sunnmøre veidistrikt, bidrar NGI med lokale vurderinger i situasjoner der været og snødekket tilsier at skred kan nå ned til veiene. Snøskredvarslene utarbeides først etter en henvendelse fra Statens vegvesen til NGI. Hver fredag holdes en brief med vurdering av skredfaresituasjonen for kommende helg og uke.

Snoemaak fjellovergang 1440
Nordnorsk skredovervåkning

I Nord-Norge har 16 kommuner gått sammen om å opprette Nordnorsk Skredovervåking. Alle kommunene har bebyggelse som er utsatt for snøskred. Totalt 42 partier omfattes av varslingsoppdraget.  Lokalkjente kontaktpersoner bidrar med observasjoner og målinger.  

Kommuner Nordnorsk skredovervaakning 2019 20

Varslingen for Nord-Norge følger den vanlige varslingen for områder med beredskapsvarsling. Daglig følger NGI med på værforholdene i de aktuelle områdene, men det blir utarbeidet skredvarsler kun når NGI får en konkret henvendelse fra Vervarslinga i Nord-Norge (VNN), kommuner eller politiet. VNN skal ta kontakt med NGI hvis gitte terskelverdier for nedbør eller vind blir oversteget.

Følgende områder er dekket av varslingen (se kart og tabell):