Snøskred er et naturlig fenomen som oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og terrenget ligger til rette for snø- eller sørpeskred. I Norge betyr dette ca. 7 % av hele landet. Snøskred blir utløst av et komplekst samspill mellom snø, vær og terreng. I tillegg kan skred utløses av menneskelige aktiviteter som scooterkjøring eller skigåing.

Hver vinter stenges sentrale veg- og jernbanestrekninger på grunn av snøskred, og skred og skredfare fører til at mange personer må evakueres fra sine hjem. Mens det tidligere var personer som oppholdt seg i hus, er det i dag en økende tendens til at dødsulykkene skjer i forbindelse med friluftsaktiviteter.

NGIs spisskompetanse

Snøskredforskning er et vidt fagfelt som inneholder mange fagdisipliner, herunder bl.a. meteorologi, fysikk/mekanikk/matematikk, fluid-dynamikk, numerisk analyse, GIS, geomorfologi, statistikk, geoteknikk, samt fare- og risikovurdering.

Vår spisskompetanse knyttet til snøskred omfatter:

 • kunnskap om hvor og når det kan gå snøskred
 • beregning av hastighet, trykkvirkninger og utløpsdistanse for snøskred
 • forslag til og prosjektering av sikringstiltak

Kjernekompetansen vår er kunnskap om skredmekanisme og forholdene som fører til snøskred. Sentralt i dette er betydningen av meteorologi (nedbør, vind og temperatur) og topografiske forhold. NGI har et nært samarbeid med Meteorologisk institutt.

NGI har en egen snøskredforskningsstasjon, Fonnbu i Grasdalen på Strynefjellet, et av Norges mest snøskredutsatte terreng. Her samler vi inn grunnlagsdata om vær- og snøforhold og kartlegger snøskred i området.

I en nærliggende dalside, Ryggfonn, har NGI etablert en egen skredbane hvor snøskred går naturlig eller kan utløses med sprengstoff. Her gjennomføres fullskalaforsøk av snøskred. Store rørmaster med instrumenter kan måle skredets hastighet og trykkvirkninger, og effekten av en 16 m høy sikringsvoll i dalbunnen.

Forskning og utvikling

Utfordringene og NGIs forskningsinnsats knyttet til snøskred er:

 • modellering og beregning av utløpsdistanse og krefter
 • fullskalamåling av snøskred i Ryggfonn
 • metoder for kartlegging av skredutsatte områder
 • nye metoder for skredvarsling og beredskapsrutiner
 • sikringstiltak mot snøskred, som skredvoller og skjermer

For flere detaljer om pågående forskningsaktiviteter, se NGI snøskredforskning. Via internasjonale prosjekter samarbeider NGI med ekspertise fra blant annet Frankrike, Sveits, Østerrike, Italia, USA og Japan.

Tjenester vi tilbyr innen snøskred

 • Bistå lokale myndigheter ved akutt snøskredfare
 • Vurdering av fare og risiko for snøskred og sørpeskred
 • Skredfarekartlegging
 • Håndtering av risiko for snøskred, og prosjektering av sikringstitak
 • Skredvarsling (iht. den internasjonale skredfareskala)
 • Kurs, opplæring og foredrag.

 Vi deltar hvert år med skredeksperter sammen med Forsvarets skredgruppe under NATOs store vinterøvelser.