NGI har gjennom mange år jobbet aktivt med risikoanalyser og –håndtering, så vel innen tradisjonell geofaglig prosjektering, ved vurdering av naturfare og for å sikre naturens tilpasning til klima i endring. NGIs risikoarbeid foregår over en bred front, fra utvikling av ny metodikk for kvantifisering av risiko til tradisjonelle metoder for risikokartlegging, fra risikovurderinger av store offshore konstruksjoner til assistanse innen klimarelatert ROS for norske kommuner, fra store internasjonale forskningsprosjekter til mindre problemstillinger i konkrete situasjoner, fra rene risikoanalyser til forslag til risikoreduserende tiltak.

NGI arbeider med risiko og sårbarhet innen disse fagområdene:

 • Naturfarer som skred, flom, flodbølger
 • Geoteknisk prosjektering på land
 • Geoteknisk prosjektering offshore
 • Damvurderinger 
 • Miljøprosjektering
 • Klimaendringer og innvirkning på naturfarer

NGI tilbyr tjenester innen risiko og sårbarhet som:

 • Probabilistiske metoder for geotekniske analyser
 • Skred og flodbølgevurderinger
 • Risikokartlegging ved bruk av GIS verktøy
 • Sårbarhets- og konsekvensvurderinger innen spesifikke emner
 • ROS analyser, inkludert helhetlige ROS analyser for norske kommuner, ROS analyse av dammer og analyse av prosjektrisiko
 • Risikohåndtering og risikoreduserende tiltak

Forskning og utvikling

NGIs forskning innen risikorelaterte emner faller innen fire kategorier:

 • EU finansierte prosjekter innen naturfare og miljø.
 • NFR finansierte prosjekter innen naturfare, landbasert geoteknikk og miljø.
 • Industrifinansierte prosjekter innen offshore fundamentering.
 • Egenfinansiert forskning.

NGI har gjennom mange år både vært prosjektleder for og deltatt i store internasjonale forskningsprosjekt relatert til risikovurdering av naturfarer. Vi har vært aktive i EUs rammeprogrammer, og prosjekt-eksempler fra de to siste rammeprogrammene, FP7 og Horizon 2020 er SafeLand, PHUSICOS, og EVOKED, ledet av NGI, og MATRIX, INTACT og SAFEWAY hvor NGI har vært eller er arbeidspakkeleder. NGI har også ledet prosjekt med oppdragsforskning som blant annet omfatter utvikling av metodikk for risikokartlegging av naturfarer langs vei og jernbane for hhv. Nye Veier og Bane NOR og utvikling av forbedret metodikk for beregning av pælekapasitet i offshore fundamentering i et stort industrifinansiert prosjekt. I tillegg finansierer NGI selv mye FoU, og risiko og sårbarhet er ett av fokusområdene. Det tre-årige prosjektet GRAM er et eksempel på dette.