NGI har de senere år utviklet metoder for risikovurdering og -håndtering innen utvalgte områder av våre aktiviteter, slik som for naturfarerelaterte problemstillinger, offshore fundamentering og deponier for gruveavfall. Vi driver utstrakt forskning innen risiko, både for å øke kompetansen innen spesifikke emner og for å innføre risikorelaterte metoder for nye problemstillinger.

Tjenester vi tilbyr innen risikorelaterte emner:

  • Probabilistiske metoder for geotekniske analyser
  • Skred og flodbølgevurderinger
  • Risikokartlegging ved bruk av GIS verktøy
  • Sårbarhetsvurderinger innen spesifikke emner
  • ROS analyser
  • Risikohåndtering og risikoreduserende tiltak

Forskning og utvikling

NGIs forskning innen risikorelaterte emner faller innen fire kategorier:

  • EU finansierte prosjekter innen naturfare og miljø.
  • NFR finansierte prosjekter innen naturfare, landbasert geoteknikk og miljø.
  • Industrifinansierte prosjekter innen offshore fundamentering.
  • Egenfinansiert forskning.

NGI initierte i 2014 et egenfinansiert strategisk prosjekt, GeoRisk Assessment and Management (GRAM) som har for mål å utvikle kunnskap og verktøy for risikovurderinger innen alle NGIs arbeidsområder.

I perioden 2002-2012 ledet NGI International Centre for Geohazards(ICG), et av Norges første "Senter for Fremragende Forskning" (SFF). ICG utførte forskning for å vurdere risiko, hindre og redusere skader som følge av geofarer (geohazards). I ICG samarbeidet NGI med Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim, NGU og NORSAR.